Начало Велислава Тихинова

Велислава Тихинова

Велислава Тихинова / Velislava Tihinova
Адвокатска колегия Велико Търново

ул. „Георги Кирков“ №12
Павликени 5200

Тел.:    +359-88-655-7861
Email: tihinova@abv.bg

 

Работно време:

понеделник – петък
09:00 ч. – 17:30 ч.

Правна експертиза:

  • търговско право
  • облигационно и вещно право
  • семейно и наследствено право
  • наказателно право и наказателен процес
  • административно право и административен процес

 

Кантората осъществява следните дейности в съответствие със Закона за адвокатурата:

  • устни и писмени правни консултации от различни правни отрасли; консултации в областта по провеждането и възлагането на обществени поръчки;
  • изготвяне на книжа – молби, заявления, жалби, тъжби и др.;
  • изготвяне на писмени становища по различни правни казуси;
  • осъществяване на процесуално представителство и защита по граждански, административни, административно-наказателни и наказателни дела;
  • представителство по пълномощие пред административни органи, органи на съдебната власт, физически и юридически лица и др.
  • текущо правно обслужване /абонамент/ на юридически лица /търговци, кооперации/ и такива с нестопанска цел /сдружения, фондации и др./;
  • проучване на дела с даване правна консултация по тях, осъществяване на правна помощ при необходимост от последващи действия.