Начало Новини Администрация Заповед

Заповед

685
Павликени

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11- 731

гр. Павликени, 05.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-01-41 от 05.03.2020 год. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Област Велико Търново и писмо с изх.№Р22-761 от 05.03.2020 год. на Регионално управление на образованието – Велико Търново във връзка със Заповед №РД09-584 от 05.03.2020 год. на Министъра на образованието

НАРЕЖДАМ:

1. Да се ограничат масовите и обществени мероприятия, мероприятията в детските градини, учебни и социални заведения на територията на община Павликени по времето на грипна епидемия от 06.03.2020 год. до 13.03.2020 год., освен в случаите на невъзможност за отмяна на мероприятието, при крайна необходимост и при спазване на всички необходими мерки.

2. Да се засили контролът в детските заведения (детски градини и детска ясла) на ежедневния филтър  от медицинските специалисти на дейности свързани с прекратяване и разпространение на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.

3. Директорите на детските градини в община Павликени и Детска ясла – Павликени да създадат организация и контрол относно:

 • Повишаване взискателността при провеждане на филтър в детските градини в община Павликени от медицинските специалисти, като деца със съмнения за заболяване да не се допускат в колективите и открити такива се връщат по домовете;
 • Да се ограничи достъпа на външни лица в детските градини;
 • Директорите на детските градини в община Павликени да осигурят предпазни средства на персонала и да не допускат до работните им места болни служители;
 • Да се извършва ежедневен филтър от медицинските специалисти в детските градини в гр. Павликени;
 • Да се осигурят миещи и дезинфекционни препарати;
 • Да се извършва ежедневно неколкократно влажно почистване и дезинфекция на повърхностите с дезинфекционен разтвор;
 • Да се подава ежедневна информация в община Павликени между 07:45 и 08:30 часа за броя на заболелите деца.

4. В лечебните заведения за извънболнична помощ да се преустанови дейността на детските и женски консултации и провеждането на планови профилактични имунизации и реимуниизации.

5. Управителят на МБАЛ – Павликени да създаде организация и контрол относно:

 • Да се преустановят плановите операции;
 • Да се прекратят свижданията в отделенията на МБАЛ – Павликени;
 • Да се спазва стриктно Наредба №3 от 08.05.2013 год. за утвърждаване на медицинските стандарти по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
 • Да се разшири легловия капацитет на детското отделение и вътрешно отделение, за сметка на други отделения с оглед приемане на насочени пациенти за хоспитализация с грип и/или усложнения от грип.

6. Да се прекратят учебните занятия в училищата на територията на община Павликени, считано от 06.03.2020 год. до 13.03.2020 год. включително.

7. Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

инж. АНАСТАСИЯ ВАЧЕВА
Заместник-кмет на община Павликени
За кмет на община Павликени

По силата на Заповед №РД-02-11-449/13.02.2020 год.