Начало Новини Администрация Настъпване на „восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и „пожароопасен сезон“

Настъпване на „восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и „пожароопасен сезон“

914
Павликени

На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., изм. ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и Заповед № РД-14-40/30.04.2019 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Настъпване на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Павликени, считано от 10.06.2019 г.

II. Следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност:

 1. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
 2. Забранява се извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи, през периода от восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършване на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РС „ПБЗН“ – гр. Павликени при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
 3. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
 4. Юридическите и физическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
 5. В земеделските земи и извън тях не се разрешава:
 • използването на открити огнеизточници;
 • паленето на стърнища и др. растителни остатъци.

III. Определям следните задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

 1. Да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури.
 2. Да организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол.
 3. Да осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства.
 4. Да отговарят за поддържането в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатическо изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.
 5. Водачите на земеделска техника са длъжни да:
 • спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
 • могат да работят с наличните пожаротехнически средства.

IV. Определям следните изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи и към земеделската техника:

 1. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.
 2. Пожарозащитните ивици  се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от:
 • горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
 • автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;
 • от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.
  3. Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-малко от 6 м.
  4. Изискванията по т. 1, 2 и 3 не се отнасят за участъци с площи, по-малки от 100 дка, ако не граничат с други съседни житни блокове или с горски насаждения.
  5. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.
  6. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене.
  7. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури.
  8. В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед.

V. Кметовете по населени места:

 1. Да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з– 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 2. Да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите и да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища.
 3. Да поддържат списъците на гасаческите групи за 2019 г. за гасене на пожари в земеделските и горските  територии в актуално състояние.
 4. Да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венцислав Иванов – зам.-кмет на община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на кметовете по населени места, ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи и да се публикува на официалния сайт на Община Павликени.

инж. Емануил Манолов /п/
кмет на община Павликени