Начало Новини Администрация Обществена поръчка

Обществена поръчка

689
Павликени

Възложител: Община Павликени

Номер: 00039-2019-0009

Адрес на профила на купувача: тук

Процедура: Публично състезание

Описание: Пълно наименование на поръчката: „Организиране и провеждане на информационни кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“.

Дейността на обществената поръчка трябва да протече в три основни етапа:

Етап 1: Подготовка-разработване на графици и програми, изработване и изпращане на покани.

Етап 2: Организиране и провеждане на три семинара, всеки за до 35 участника (в три различни населени места на общината), един дискусионен форум за до 40 участника и заключителна конференция за до 50 участници. Участникът ще осигури оборудвана зала, експерти за изпълнение, материали за участниците, транспорт, кафе-паузи, работни обяди, присъствени списъци, анкети и други, подробно описани в техническата спецификация.

Етап 3: Заключителен – доклади за всяко мероприятие, както и заключителен доклад за изпълнението на поръчката.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2019 17:00 ч.

Съдържание:

No. | ID на документа | Подпис | Тип на документа | Изпратен на | Дата на публикуване в РОП

1. | 916931 | – | Решение за откриване на процедура (ЗОП) | 17.06.2019 г. | 17.06.2019 г.

2. | 916932 | – | Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) | 17.06.2019 г. | 17.06.2019 г.