Начало Новини Бизнес Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите...

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

618

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Допустими кандидати:

 • Общини на територията на МИГ;
 • ЮЛНЦ на територията на МИГ.

Кандидатът не трябва да е:

 • свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ.
 • член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
 • свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.

 Допустими дейности:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане на обществени зони за отдих;
 • Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до места, свързани с отдих и туризъм;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Съгласно обхвата на подпомагане по мярката в стратегията за ВОМР на МИГ, дейностите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на община Павликени или община Полски Тръмбеш.
 2. Проектите се подпомагат, ако:
 • Проектните предложения са в съответствие с хоризонталните политики на ЕС;
 • Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет (в случай на проект с кандидат за подпомагане община);
 • Дейностите, включени в проектите са в съответствие с целите и приоритетите на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“;
 • Дейностите отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
 • Дейностите нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС;
 • Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
 • Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията или за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
 • Инвестиционните проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, се съгласуват с Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство. Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обекти недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация, се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
 • Не се подпомагат дейности за обекти, обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.
 • Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.
 • Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
 • Подпомагат се проекти, които съдържат анализ за социални-икономическите ползи за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията, съгласно Приложение №7.

Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”, по мярка 7.5 разходи, допустими за финансиране са:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018 г., на министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т. в), разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

 • до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
 • разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР недопустими са следните разходи:

 1. Определени като недопустими в ПМС 189 от 28.07.2016 г.;
 2. За инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
 3. За придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл.3 т. 2 и 3, както и други за които са посочени ограничения в Регламент 1407/2013г. на комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС към помощта де минимис /ОВ, L 352/1 от 24.12.2013 г./
 4. Определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

Съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, от стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и следните разходи:

 1. за лихви по дългове;
 2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
 3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
 4. за обикновена подмяна и поддръжка;
 5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
 6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
 7. за режийни разходи;
 8. за застраховки;
 9. за закупуване на оборудване втора употреба;
 10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
 11. за принос в натура;
 12. за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и
 13. плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
 14. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
 15. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждения на архитекти, инженери и консултантски услуги извършени след 1 януари 2014 г.;
 16. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършенипреди посещение на място от МИГ;
 17. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
 18. определени в мерките от ПРСР 2014 – 2020 г., извън посочените в т. 1 – 15.

Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Краен срок: 16.06.2020 г. – 17:00 часа

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием.

Краен срок: 16.12.2020 г. – 17.00 ч.

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием.

Краен срок: 17.06.2021 г. – 17.00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

400,000.00 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20,000.00 лв.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100,000.00 лв.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50,000.00 евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ е в размер на 400,000.00 лв.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КритерииТежест(точки)
1.Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма10 т.
2.Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания.10 т.
3.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с развитие на туристически продукти15 т.
4.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от населението:– Повече от 1000 човека – 15 т.– Повече от 500 човека – 10 т.– До 500 човека – до 5 т.15 т.
5.Проектът предвижда достъпна среда за лица с увреждания5 т
6.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие5 т.
7.Проектът предвижда разнообразяване на туристическите дейности или създаване на нов тур. продукт/услуга10 т.
8.Проектът създава работни места10 т.
8.1.До 2 работни места – 5 т. 
8.2.Над 2 работни места – 10 т. 
9.Проектът е устойчив по отношение на постигнатите резултати.20 т.
Общо:100 т.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Юлиян Вълчев
изпълнителен директор

СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш″
бул. „Васил Левски“ 1Г
Павликени 5200

тел.: 0886-60-70-17
emailmig_pav_trambesh@pavlikeni.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).