Начало Новини Здраве Обява

Обява

648
Павликени

Община Павликени от 01.09.2019 г. реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени”.

Това става възможно след като кметът на общината инж. Емануил Манолов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

С реализацията на проекта минимум 79 възрастни хора и лица с увреждания ще получат интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда.

Основни цели на проекта са подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Целта е  осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на нуждаещите се лица.

Данни за проекта

Дата на стартиране: 01.09.2019 г.
Дата на приключване: 01.12.2020 г.
Продължителност: 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.
Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 205,207.76 лв.
Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 174426,60 лв.
Национално финансиране: 30,781.16 лв.


Информация за кандидат-потребителите по проекта

Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда – патронажна грижа следва да бъдат от следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 годишна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства.

За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно за 12 месеца, считано от 01.12.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващи:

  • Медицински специалист;
  • Социален асистент;
  • Психолог.

Основни дейности на персонала:

  • Медицински специалисти – индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда  на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги – профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.
  • Социални асистенти – индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда – поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.
  • Психолог- осигуряване на психологическа подкрепа в домашна среда на потребители и техните семейства за справяне със състояние на заболяване , социална изолация, невъзможност за самообслужване и др.

Повече информация относно услугите и начина за кандидатстване може да получите в офиса на Домашен социален патронаж гр. Павликени, ул.”Съединение” №2 и на тел. 0610-52-859.