Начало Новини Администрация Организиране и провеждане на 2 еднодневни информационни семинара и 1 кръгла маса

Организиране и провеждане на 2 еднодневни информационни семинара и 1 кръгла маса

650
Павликени

Обществена поръчка за „Организиране и провеждане на 2 еднодневни информационни семинара и 1 кръгла маса за подобряване достъпа до социални и здравни услуги на хора в риск, вкл. роми от община Павликени.“

Информация за преписката

Възложител: Община Павликени

Номер: 00039-2019-0008

Адрес на профила на купувача: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=263&lang=bg

Процедура: Публично състезание

Описание: Дейността на обществената поръчка трябва да протече в три основни етапа:

Етап 1: Подготовка – В рамките на този етап ще бъдат разработени анкетите във връзка с идентифициране на целевите групи.

Етап 2: Изпълнение – По време на този етап ще бъдат организирани и проведени 3-те събития, като и ще бъдат обобщени и анализирани резултатите от анкетите на базата на който ще се разработи програмата за кръглата маса.

2.1. Организиране и провеждане на два еднодневни информационни семинара за подобряване информираността на представителите на целевите групи относно социалните и здравните им права, както и да се повиши тяхната здравна култура.

2.2. Организиране и провеждане на кръгла маса за подобряване достъпа до социални и здравни услуги на хора в риск, вкл. роми от община Павликени.

Етап 3: Заключителен – Изпълнителят следва да подготви заключителен доклад за проведените дейности и постигнатите резултати от реализирането на дейностите.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2019 17:30 ч.

Съдържание:

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:

  1. 913601 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 28.05.2019 г. 28.05.2019 г.
  2. 913602 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.05.2019 г. 28.05.2019 г.