Начало Новини Бизнес Отворена процедура за кандидатстване

Отворена процедура за кандидатстване

775

BG05M9OP001-1.069 – „МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Процедурата е насочена към постигане на Стратегическа цел 3: „Насърчаване на устойчива заетост, подобряване качеството на човешките ресурси и възможността за социално включване, както и осигуряване на благоприятни условия на труд.“, Приоритет 3.1.: „Подобряване на достъпа до устойчива заетост, включително и на най-уязвимите групи и повишаване на атрактивността и качеството на работните места“, Специфична цел 3.1.1: „Осигуряване на условия и стимули на бизнеса да разкриват нови работни места, вкл. и за уязвими групи и да подобряват условията на съществуващите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ и цели да осигури безопасни условия на труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Мярката също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в региона като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Краен срок: 10.07.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация: