Начало Новини Здраве Прием на документи от кандидат-потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги

Прием на документи от кандидат-потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги

846
Павликени

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОБИЛНИ ИНТЕГРЕРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ”

Община Павликени, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Павликени” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2”, ОБЯВЯВА, че продължава приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Видове услуги:

  • социални дейности /социален асистент, социално консултиране/;
  • здравни грижи /медицински специалист/;
  • психологическа подкрепа.

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

  • лица с трайни увреждания и техните семейства;
  • възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите могат да избират един или няколко вида услуга, като общата продължителност не може да надвишава 2 часа дневно.

Дейност на социалните асистенти: Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда – поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти: Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги – профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Основни дейности на психолог: Психологическа подкрепа на потребители за справяне със състояние на заболяване или състояние в невъзможност за самообслужване.

Териториален обхват – гр. Павликени и всички населени места от Общината.

Заявления се приемат през целия период на изпълнение на проекта. Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще продължи до 30.11.2020 г.

Желаещи да се включат в екипа за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ могат да получат повече информация в Домашен Социален Патронаж или на тел. 061-05-28-59.