Начало Новини Бизнес Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш“ „Социални иновации за...

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш“ „Социални иновации за активно социално включване”

659

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ „Социални иновации за активно социално включване”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими дейности по специфична цел 2 „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства” на инвестиционен приоритет 2:

1. „Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания/“
2. „Подкрепа за намиране на работа и подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст, включително чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността“
3. „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи“
4. „Местни социални дейности за социално включване“

Допустими дейности по специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” на инвестиционен приоритет 3:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението.
2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
3. Местни социални дейности за социално включване

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 450,000 лв.

• минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50,000 лв.;
• максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150,000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: еumis2020.government.bg и migpavlikenipolskitrambesh.bg.

Крайният срок за представяне на проектни предложения: до 17:00 ч. на 09.09.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.