Начало Новини Бизнес Процедура за подбор на проекти

Процедура за подбор на проекти

635

На 20 февруари 2020 г. местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

  1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).
  2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.
  3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.
  4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 977,000 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50,000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391,166 лева.

Първи краен срок за представяне на предложенията: 31.03.2020 г. – 17:00 часа

Втори период на прием на проектни предложения стартира на 03.08.2020 г. с втори краен срок за кандидатстване, при остатъчен финансов ресурс от първи краен срок – 15.09.2020 г. – 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, ИСУН 2020.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg съгласно чл.26 от ЗУСЕСИФ.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“ migpavlikenipolskitrambesh.bg и eumis2020.government.bg .