Начало Новини Администрация Стартира изпълнението на Проект „Социални иновации за активно социално включване в община...

Стартира изпълнението на Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“

716
Павликени

На 01.02.2020 г. стартира изпълнението на Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ No BG05M9OP001-2.074-0001-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Проектът обхваща дейности, дейности чрез които бенефициента ще предостави социалната услуга „Домашен помощник“ и здравната услуга „Медицинска рехабилитация“. Потребителите на услугите ще бъдат подпомогнати и от консултант, който ще провежда беседи, дава препоръки и консултации по теми, актуални за целевите групи.

Целта на проекта е да подобри достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в общността, включително и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.

Целевите групи по проекта са:

  1. Хора с увреждания и техните семейства;
  2. Хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване.

С оглед постигане целите на проекта са планирани за изпълнение следните дейности:

  1. Подбор и назначаване на персонал по проекта;
  2. Предоставяне на подкрепяща социална услуга „Домашен помощник“;
  3. Предоставяне на здравна услуга „Медицинска рехабилитация“ и дейности по здравеопазване чрез целеви действия.
  4. Осигуряване на информация за населението за принципите на здравословен начин на живот и проблеми, свързани със здравето.

Предвидено е да бъдат подбрани лица, съответстващи на целевите групи, които ще ползват социалната услуга. За срок от 12 месеца ще бъдат назначени на трудови договори и осигурявани, съгласно действащото законодателство, 8 лица на  длъжността „Домашен помощник“ и едно лице на длъжност „Сътрудник, социални дейности“, което ще координира работата на персонала с потребителите. Иновативният елемент, с който ще се подобри достъпа на потребители до здравни услуги в различните населени места на общината, вкл. и отдалечените, се състои в предоставяне на медицинска рехабилитация в дома на потребителите, като за целта ще бъде назначен рехабилитатор.

Стойност на проекта: 136,971.07 лв., от които 116,425.41 лв. европейско и 20,545.66 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 01.02.2020 г.
Край на проекта: 31.03.2021 г.