Начало Новини Администрация Утвърдена е стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците...

Утвърдена е стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от област Велико Търново

775

„Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Велико Търново в периода 2019 – 2020 г.“ е утвърдена от областния управител проф. д-р Любомира Попова след съгласуването ѝ с Областния съвет за развитие на област Велико Търново и Регионалното управление на образованието – Велико Търново. Стратегическият документ е разработен на основание чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) въз основа на направен анализ на потребностите от подкрепа в десетте общини на територията на областта, а именно Велико Търново, Горна Орховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол, и включва описание на предизвикателствата, стратегическите цели и мерките за подкрепа.

В Комисията за разработване на Стратегията са участвали както представители на десетте общини в областта, така и на Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование във Велико Търново, неправителствени организации, работещи в сферата на приобщаващото образование и на Министерството на младежта и спорта.

През учебната 2018/2019 година образователната система в област Велико Търново е изградена от 74 детски градини, 17 средни училища, 39 основни училища, 1 частно основно училище, 1 спортно училище, 3 профилирани гимназии, 15 професионални гимназии, 1 частна профилирана гимназия, 2 центъра за специална образователна подкрепа, 3 начални училища и 2 обединени училища. В училищната мрежа на областта се обучават общо 6,411 деца и 17,642 ученици, от които 2,523 деца и 6,632 ученици в община Велико Търново, 1,131 деца и 3016 ученици в община Горна Оряховица, 225 деца и 806 ученици в община Елена, 131 деца и 411 ученици в община Златарица, 390 деца и 658 ученици в община Лясковец, 582 деца и 1576 ученици в община Павликени, 252 деца и 1144 ученици в община Полски Тръмбеш, 734 деца и 2,127 ученици в община Свищов, 397 деца и 1,134 ученици в община Стражица, 46 деца и 138 ученици в община Сухиндол.

Децата със специални образователни потребности (СОП) във Великотърновска област са 131, а учениците със СОП са 510. Те се намират както следва: 88 деца и 175 ученици в община Велико Търново, 11 деца и 55 ученици в община Горна Оряховица, 3 деца и 30 ученици в община Елена, 3 деца и 6 ученици в община Златарица, 9 деца и 30 ученици в община Лясковец, 9 деца и 80 ученици в община Павликени, 26 ученици в Полски Тръмбеш, 3 деца и 55 ученици в община Свищов и 5 деца и 53 ученици в община Стражица. В общините Полски Тръмбеш и Сухиндол няма деца със СОП, а в община Схиндол няма и ученици със СОП. Процентът деца със СОП в областта е 2.04%, а за учениците е 2.89%.

Съгласно ЗПУО, анализите на потребностите от подкрепа на децата и учениците във всяка община са разработени от съответните общински администрации, след което се приемат от общинските съвети по предложение на кметовете на общините. В стратегическия документ няма формулирана визия. Стратегическите цели са шест:

  1. Изграждане на позитивен организационен климат и подходяща психологическа среда за обучение и предоставяне на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността;
  2. Осигуряване качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици;
  3. Развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за ефективно прилагане на целите, принципите, подходите и процедурите, заложени в нормативната уредба на приобщаващото образование;
  4. Подобряване на материалните условия и достъпността на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите от предучилищното и училищното образование;
  5. Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на децата и учениците;
  6. Подобряване на сътрудничеството с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.

За изпълнението им са разписани 34 мерки и дейности.

Стратегията е достъпна в раздел „Актуална информация“ на сайта на областна администрация Велико Търново тук.

Очаква се, въз основа на съгласуваната и утвърдена областна стратегия, общините да разработят своите стратегии за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в периода 2019 – 2020 г. и планове за изпълнението им.