Начало Новини Образование Подписан е анекс към колективния трудов договор

Подписан е анекс към колективния трудов договор

1986

На 09.11.2015 г. между Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България  е подписан анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2015 г. (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.).

Според анекса за системата на народната просвета се определят нови минимални работни заплати, считано от 01.10.2015 г.:

  1. Педагогически специалисти с ръководни функции:
  • Директор на училище, детска градина и обслужващо звено – 750 лв.
  • Помощник-директор – 700 лв.
  1. Педагогически специалисти:
  • Младши учител, младши възпитател – 600 лв.
  • Учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център на трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател – 600 лв.
  • Старши учител, старши възпитател – 625 лв.
  • Главен учител, главен възпитател – 660 лв.

Средствата, получени в резултат на повишението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образование, определени с РМС за допълнение на Решение № 633 на МС от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. и със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., се изразходват единствено за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на народната просвета.