Начало Новини Бизнес „Балканкар Заря“ АД – гр. Павликени стартира проект финансиран по ОПИК

„Балканкар Заря“ АД – гр. Павликени стартира проект финансиран по ОПИК

832

Фирма „Балканкар Заря“ АД – гр. Павликени стартира основните дейности по изпълнението на проект „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в „Балканкар Заря“ АД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 2,609,796 лева, от които 1,499,328 лева безвъзмездна финансова помощ и 1,110,468 лева собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

„Балканкар Заря“ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на водещи компании – производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части.

Общата цел на проекта „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в „Балканкар Заря“ АД е повишаване на ресурсната ефективност в дружеството, чрез внедряване на пилотното технологично решение и продуктова иновация и изпълнение на дейности за по-ефективно използване на ресурсите и предотвратяване образуването на отпадъци, набелязани в извършен одит за ресурсна ефективност.

Пилотното технологично решение ще се реализира чрез внедряване на 42 бр. съвременни ефективни машини и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите, включени в обследването за ресурсна ефективност и водещи до разширяване на производствения капацитет на фирмата. Иновацията ще допринесе за намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция с 14.90% – листова стоманена ламарина, полиестерна боя, заваръчна тел и по-ефективно управление на отпадъци (стърготини, стружки, изрезки от черни метали, полиестерна боя, хартиени, картонени и пластмасови опаковки, прах и частици от черни метали), образувани при производството на продукти колела с без пръстени, пръстени и двуделни колела. Генерираните отпадъци от стърготини, стружки, изрезки от черни метали ще бъдат намалени на единица продукция с над 55%.

Изпълнението на предвидените по проекта „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в „Балканкар Заря“ АД“ дейности и индикатори, ще доведе до намаляване на количеството използвано опасно химично вещество диеталонамин при производството на единица продукция с близо 9% и повишаване на ефективността на производствените разходи с 16.73%. Новият технологичен метод ще позволи и производството на иновативен продукт – дисково стоманено колело без пръстен за пневматична безкамерна гума за индустриални транспортни средства.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.


Областен информационен център – Велико Търново
бул. „България“ №24
Велико Търново 5000

тел.: 062-620 072; 062-620-075

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/6
http://facebook.com/oic.vt