Начало Новини Бизнес „Балканкар Заря“ АД усеща натиска на китайските конкуренти

„Балканкар Заря“ АД усеща натиска на китайските конкуренти

579

И през миналата година „Балканкар Заря“ АД – Павликени продаваше изделията си осново на пазарите в Европейския съюз и в Азия, където най-голям купувач е Южна Корея (с дял от 20.42% в приходите). Като цяло износът за тази страна намалява, като причината е конкуренцията на китайските производители на колела. В Европа продажбите (с дял от 67.43%) са в зависимост от състоянието на водещите икономики в региона – Германия и Италия. 

Предприятието е специализирано в производство, ремонт, сервиз и търговия с джанти и други компаненти за кара и друга подемнотранспортна техника. „Балканкар Заря“ АД произвежда стоманени индустриални колела. 

Групата отчита ръст на приходите от продажби на годишна база, като при продажбите на продукция има увеличение от 8.72 на сто. През миналата година се забелязва увеличение на поръчките от клиенти на предприятието. „Балканкар Заря“ АД притежава 51% от капитала на „Балканкар Руен“ – Асеновград (със същия предмет на дейност) и 99.98% в „Заря Инвест“ АД – София.

Възстановяването на световната икономика, започнало през 2010 г., продължавако и през миналата година с по-бавни темпове, и в частност на сектора „Индустриално производство“, са един от факторите, движещи пазара на кари и на складово оборудване. Влияние оказва също и търсенето на инвестиционни стоки, какъвто характер имат карите – след период на недостатъчни инвестиции, тяхната ефективност се понижава. 

Развитието на сектора „Производство на складово оборудване и кари“ през миналата година показа, че ОЕМ сегмента, е силно чувствителен към икономическия цикъл. От друга страна, увеличената конкурентна активност при реализацията на колела на корейския пазар рефлектира в намален обем на поръчките и продажбите на „Балканкар Заря“ АД на този пазар.  

Това пък е причината и за намалението на разходите за материали и външни услуги. 

Мениджърите оценяват състоянието на дружеството като подобряващо се вследствие на увеличаващите се продажби и забавяне на темпа на загубата през миналата година.  То приключва 2020-а с нетна печалба от 209 хил. лв.  

За дружеството съществува рискът от зависимост от определен доставчик. Това важи основно за доставяната листова стомана и стоманени профили. Основен доставчик на листова стомана е Thyssen Krupp (България) и „Ангел Стоилов – 96“ АД. Алтернативни доставчици са Mittal Steel  (Скопие, Македония) и U.S. Steel  (Смедерево, Сърбия). Използването само на един доставчик представлява риск за дружеството, но от дрга страна, поради факта, че производителите изискат минимални количества на доставка, „Балканкар Заря“ АД ограничава натрупването на запас от стомана и съответно блокирането на оборотен капитал. 

Предприятието закупува стоманени профили основно от италиански производители. 

Рискът относно зависимостта от определени доставчици се дължи основно на възможността от налагане на негативни за компанията условия по договорите (промени в цените, в схемите за плащане, налагане на големи минимални количества за доставка).

Мажоритарният акционер в завода в Павликени е „КВК инвест“ АД с дял от 88.83% от капитала. 

Предвиждано развитие

Краткосрочните перспективи за икономическата активност в еврозоната и България рязко се влошиха и са свързани с виоока степен на несигурност. От компанията отбелязват, че предизвиканата от Ковид-19 пандемия, е с глобално влияние и е възможно в определени аспекти да  засегне дейността на групата през 2021 година. Основните рискове са свързани с нарушаване на веригите на доставки, както и възможното понижено търсене в краткосрочен план. 

Компанията се стреми да запази размера на приходите и да инвестира в подоряване на конкурентоспособността на предприятията, ползвайки възможностите за получаване на финансиране под формата на грантове и/или финансиране от страна на държавата чрез програмите за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.

Автор Евгений Натов