Начало Новини Инфраструктура Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в допълнителното водоснабдяване на с....

Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка

287

Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в допълнителното водоснабдяване на село Върбовка. Споразумение за трансфер на средствата за изпълнение на инвестиционния проект подписа днес в МРРБ кметът на община Павликени. Отпуснати са средства в размер 902,929 лв. без ДДС, което е 50 % от цялата сумата за завършване на обекта (възлизащ на обща стойност 1,805,858.15 лв.).

В с. Върбовка, най-голямото в община Павликени, се задълбочава проблемът с недостига на вода, което предизвиква недоволство и напрежение сред населението. Особено тежка е ситуацията през летните месеци, когато се въвежда режим на водоподаване.

Селото се водоснабдява от три водоизточника: два местни „Горник” и „Кравеник” и от шахтов кладенец на водоснабдителна група „Димча-Върбовка”. През 1984 г. са извършени хидрогеоложки проучвания за допълнителни водни количества. През 1993 г. е изграден дренаж в местността “Баш бунар”, на който през 1993 г. е проведено предексплоатационно черпене и е установено, че с включването му като водоизточник нуждите на населението ще бъдат задоволени. През 1994 г. е започнало строителството на обект „Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка”. Поради липсата на достатъчно финансови средства обектът се изпълнява на етапи, в зависимост от наличното финансиране. Последните строителни дейности по обекта са извършвани през 2008 г. Дотогава са изградени около 75% от дължината на тръбите и около 75% от нужните съоръжения. В периода оттогава до днес части от изградените съоръжения са били обект на кражби и подложени на атмосферни влияния.

През 2019 г. е изготвен инвестиционен проект за останалата недовършена част от обекта.

При подписването на договора инж. Емануил Манолов каза, че обектът има много силно лично значение за него. В периода 1996 – 2008 г. той е ръководил изпълнението на дейностите, а обектът е един от първите, които управлява като главен инженер след дипломирането си. Тогава дейностите се извършват по годишни задачи, възлагани от Общината.

Цялостното изпълнение на проекта за с. Върбовка ще подобри водоснабдяването и в съседното с. Димча. В момента двете села използват общ резервоар за вода.

Споразумението между Община Павликени и МРРБ се сключи съгласно Решение на Министерския съвет № 711/2022 г., с което бе одобрен Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Министерството финансира 50% от стойността на обектите, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумението, а второто – през месец декември 2022 г.

Одобрените обекти бяха предложени от Националното сдружение на общините в Република България след посочването им от съответната общинска администрация като най-приоритетни. За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация.

Важна причина за одобряването на проектното предложение на Община Павликени е наличието на проектна и документална готовност за изпълнение и валидно разрешение за строеж. Изготвени и одобрени инвестиционни проекти за допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка, за реконструкция на съществуващ уличен водопровод, напорен тръбопровод, напорен водоем, хоризонтален дренаж, помпена станция и външно ел. захранване. Проведени са обществените поръчки и са сключени договори за СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол, авторски надзор и археологическо наблюдение на обекта.

Община Павликени очаква, че през следващата година ще получи и останалите 50% от нужната сума за цялостното изпълнение на обекта.