Начало Новини Бизнес Информационни срещи по въпросите на Европейското финансиране

Информационни срещи по въпросите на Европейското финансиране

1181

В периода 12 – 20 ноември 2018 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област информационни срещи за представяне на актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), вкл. и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

В община Павликени такава среща беше проведена на 14.11.2018 г. от 10:30 ч. за всички, проявяващи интерес към темата на инициативата.

По предложение на г-жа Иваничка Колева, която присъства на мероприятието в Павликени, бе осъществена изнесена приемна в село Димча. На 23.11.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на кметството представители на Областната служба за съвети в земеделието Велико Търново и заинтересовани млади хора от селото разговаряха основно по възможностите за финансиране по мярка 6.3 от програмата за развитие на селските райони – „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. От разговорите стана ясно, че тази мярка има за цел да подпомогне малки земеделски стопанства, като им даде шанс да бъдат по-устойчиви и жизнеспособни. Левовата равностойност на мярката е 15,000 евро. Тя стартира през месец май 2019г. и по нея могат да кандидатстват, както малки земеделски стопанства, така и еднолични търговци и физически лица, които обаче е задължително да имат регистрирана земеделска, животновъдна, пчеларска или друга дейност отговаряща на изискванията по мярката поне една стопанска година преди периода на кандидатстване.

Възможностите за предстоящо финансиране по европейски програми за 2019 г. са доста разнообразни. Една от най-атрактивните е мярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, където бенефициенти могат да бъдат местни поделения на вероизповеданията. Мярката дава възможност за реставрация, ремонт, реконструкция на сгради с религиозно значение (в това число и прилежащи пространства към тях).

Проявилите интерес към инициативите, биха могли да се обърнат за повече информация към Областния информационен център (ОИЦ) гр. Велико Търново както следва.

Административен адрес:

Областен информационен център
бул. „България“ №24
Велико Търново 5000

Тел.:     062-62-00-75
             062-62-00-72
Email: oic_vt@abv.bg