Начало Новини Администрация Заповед №РД-02-11-1488/27.05.2020

Заповед №РД-02-11-1488/27.05.2020

663
Павликени

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД №РД-02-11- 1488

гр. Павликени, 27.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с ал. чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение №325/14.05.2020 год. на Министерски съвет за обявената извънредна епидемична обстановка в Република България, Заповед №РД-01-277/26.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 9 от Закона за здравето и в изпълнение на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детска ясла след възстановяване на приема на деца и с цел привеждане на дейността на детските градини и детска ясла на територията на община Павликени в съответствие с въведените противоепидемични мерки,

НАРЕЖДАМ:

1. Да се възстанови посещението на децата в детските градини и детска ясла на територията на община Павликени, считано от 01.06.2020 г.
2. Приемът на деца във всички детски градини и детска ясла на територията на община Павликени да се организира при максимална пълняемост на групите до 14 деца.
3. Еднократно, преди възстановяване на посещението, е необходимо родителите да подпишат информирано съгласие по образец, с което да декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детското заведение.
4. Организацията на работа в детските градини и детска ясла на територията на община Павликени в условията на извънредна епидемична обстановка да се извършва при стриктно спазване и прилагане на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца (Приложение към Заповед №РД-01-277/26.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването) и съгласно Методология за организиране на дейностите в детските градини и детска ясла на територията на община Павликени по времето на извънредна епидемична обстановка, неразделна част от настоящата заповед.
5. Директорите на детските градини и детска ясла да организират процесите по възстановяване на работата на съответното детско заведение съгласно всички изисквания, посочени в Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца и Методология за организиране на дейностите в детските градини и детска ясла на територията на община Павликени по времето на извънредна епидемична обстановка, както и:

5.1. Да разработят Мерки за работа в поверените им детски заведения в условията на извънредна епидемична обстановка, в съответствие с мерките, публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването, и в срок до 29.05.2020 г. включително да ги представят в отдел „Хуманитарни дейности“ на Община Павликени.

5.2. В срок до 31.05.2020 год. във всички детски градини и детска ясла на територията на община Павликени да бъдат проведени всички разпоредени от компетентните органи подготвителни противоепидемични мерки за гарантиране на безопасен прием и работа с деца.

5.3. Да инициират предварително проучване сред родителите дали желаят децата им да посещават детска градина/детска ясла.

5.4. Да създадат необходимата организация, за да уведомят всички родители за правилата за работа на детските заведения по време на извънредна епидемична обстановка.

5.5. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина/детска ясла, да направят разпределение на учителите и да изготвят график за работата им, като ежеседмично го актуализират.

5.6. При необходимост да реорганизират помещенията в детската градина/детска ясла за да се гарантира максимален брой деца в група – 14 деца.

5.7. Да дезинфекцират сградата и прилежащите площи към нея, като отстранят всички предмети и играчки, които не могат да бъдат дизинфекцирани.

5.8. Да се осигурят медицински специалисти или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детските градини и детска ясла.

5.9. Да осигурят дистанция между различните групи и обслужващия ги персонал, децата да останат, доколкото е възможно, в една и съща група и помещение, с един и същ персонал.

5.10. Да създадат организация за лицата, чиито задължения не включват директна работа с деца, да не влизат в контакт с децата.

5.11. Да ограничат контакта между служители, работещи в различни групи, а ако това е невъзможно, да ограничат времето за контакт, като същевременно се поддържа безопасна среда (по-малко от 15 минути, повече от 2 метра)

6. Медицинските сестри от училищно здравеопазване, работещи в училищата, да са на разположение за извършване на дейности, разписани в Мерките и Методологията, свързани с измерване на температурата, поддържане личната хигиена на децата в детските градини и детска ясла, както и извършване на дейности по дезинфекция.
7. Ежедневно до 10:00 часа в община Павликени да се представя информация за здравния статус на децата и персонала на email otdel_hdsu@abv.bg и a_petrova@pavlikeni.bg
8. Заповедта влиза в сила от 28.05.2020 год. и важи да отмяна на извънредната епидемична обстановка в Република България.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Албена Петрова – заместник-кмет на Община Павликени.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се публикува интернет страницата на Община Павликени.

инж. Емануил Манолов /П/
кмет на община Павликени

Приложени документи:

1. Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

2. Методология за организиране на дейностите в детските градини и детска ясла на територията на община Павликени в периода на извънредна епидемична обстановка

3. Бланка информирано съгласие