Начало Новини Администрация Заповед №РД-02-11-1572/03.06.2020 г.

Заповед №РД-02-11-1572/03.06.2020 г.

637
Павликени

О Б Щ И Н А П А В Л И К Е Н И

З А П О В Е Д

№РД–02-11-1572/03.06.2020 г.

град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19 на територията на страната и във връзка обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната в изпълнение

НАРЕЖДАМ:

Изменям и допълвам Заповеди с № №РД–02–1130 / 08.04.2020 г., РД–02–11-1159/12.04.2020 г., и РД–02-11-1204/16.04.2020 г., както следва

  1. Считано от 09.06.2020 г., /вторник/ разрешавам функционирането на така наречените битаци – продажба на промишлени стоки в гр. Павликени и населените места от Общината.
  2. На територията на Община Павликени да се създаде необходимата организация за функционирането на същите.
  3. Участниците следва да спазват  лична хигиена и дезинфекция.
  4. Определям работно време от 08:00 ч. – до 13:00 ч. на функциониращите пазари за гр. Павликени и тези в населените места включени в състава на Общината.
  5. Заповедта да се сведе до знанието на управителя на Общински пазар – Павликени, кметовете на кметства и кметските наместници включени в състава на Община Павликени, както и на РУ на МВР за сведение и  изпълнението.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева – зам.-кмет на община Павликени

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването ѝ.

инж. Емануил Манолов /п/
кмет на община Павликени