Начало Новини Администрация Заповед №РД-02-11-1611/12.06.2020 г.

Заповед №РД-02-11-1611/12.06.2020 г.

606
Павликени

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Препис

З А П О В Е Д

№РД-02-11-1611

гр. Павликени, 12.06.2020 г.

На  основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.62 от Закона за лечебните растения, и  чл.4 ал.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Павликени,

ЗАБРАНЯВАМ:

  1. Събирането на билки от общинските озеленени площи, паркове, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Павликени;
  2. Брането на липов цвят по начин, който би довел до увреждане на дърветата и насаждения в имоти – общинска собственост;
  3. Брането на липов цвят със стопанска цел /покупко- продажба/ без да бъде издадено позволително за ползване на лечебните растения, издадено по реда на чл.22 от Закона за лечебните растения.
  • Всички кметове и кметски наместници  по населените места, както и общински служители с контролна функция, да следят за изпълнението на заповедта;
  • На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове и наказателни постановления по реда на  Закона за административните нарушения и наказания;
  • Настоящата заповед да се чете по местния радиовъзел и публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се връчи на всички кметове и кметски наместници по населените места в община Павликени и органите на РУП – Павликени за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на  заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева – зам.- кмет на община Павликени.

инж. Емануил Манолов /п/
кмет на община Павликени