Начало Новини Инфраструктура Започва обновяването на гимназията по аграрни технологии в Павликени

Започва обновяването на гимназията по аграрни технологии в Павликени

1559

Началото на мащабен ремонт на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ беше дадено в Павликени днес. Символично първото парче от изолацията положиха кметът на Общината инж. Емануил Манолов и изпълнителният директор на фирмата-изпълнител на инженеринга Владислав Георгиев.

По проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“ Община Павликени получи безвъзмездно финансиране в размер на  1,300,000 лева  по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът цели да подобри образователната инфраструктура от регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, и да понижи разходите за издръжка в ПГАТ „Ц. Церковски“. С обновяването на учебното заведение ще се повиши неговата конкурентноспособност, ще се предотврати тенденцията към намаляване на учащите, ще се намали процентът на преждевременно напусналите сферата на образованието и ще се подобри професионалната реализация на завършилите.

Проектът включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на предписанията от докладите за установяване на техническите характеристики в два подобекта – учебна сграда и работилница, с което ще се постигане клас на енергийна ефективност “В” на сградите и съществено подобряване на условията за обучение.

В цермонията за начало на проекта участваха зам. областният управител Ивета Кабакчиева, зам.-кметовете на Община Павликени инж. Анастасия Вачева и инж. Венцислав Иванов, директорът на ПГАТ „Цанко Церковски“ Миглена Желязкова, изпълнителният директор на „БКС-Горна Оряховица“ АД – изпълнител на договора за инженеринг на проекта Владислав Георгиев и управител на „СС – консулт“ ЕООД – консултант строителен надзор на обекта Стоян Стоянов, общински съветници и граждани.

„Гимназията е важна за община Павликени, тъй като подготвя кадри за основния икономически отрасъл на региона – селското стопанство. Освен това връзката на голяма част от нашите съграждани с училището е и силно емоционална, защото през почти столетната му история тук са получили образование, осигуряващо начален старт и последваща достойна реализация, хиляди деца“, каза в речта си кметът инж. Емануил Манолов. Той припомни, че в гимназията са въведени нови и перспективни специалности, съответстващи на нуждите от професионални знания и умения, отговарящи на изискванията на пазара на труда.

Това е поредният проект на Община Павликени, който ще допринесе за по-приветлив облик на общината, за по-чиста околна среда и подобряване условията за живот и работа. Двете сгради, обект на интервенция – учебна сграда и работилница, са в експлоатация от 1971 г. Мащабното въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще доведе до спестявания в консумацията на енергия и намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата – ефект, който е доказан с вече приключилите проекти за саниране – многопрофилната болница за активно лечение, трите детски градини и детската ясла в гр. Павликени, ОУ „Бачо Киро“ в гр. Бяла черква, Дом за стари хора в с. Караисен и Административната сграда на община Павликени – стара част, частично в Комплекса за социални услуги и в 6 детски градини на територията на общината.

„С нашия труд и работа ще покажем краен резултат – едно училище с европейски облик, за да помогнем амбицията им да отговорят на съвременните изисквания. Горди сме, че сме част от екипа, който ще реализира такъв сериозен проект“, каза изпълнителният директор на БКС-Горна Оряховица ЕООД инж. Елмира Кожухарова.

„В близо 100-годишнаат история на нашата гимназия колективите са работили за качествено образование и за модернизиране и създаване на добра образователна инфраструктура. Днес ние сме едно от 100 училища в България, които получават средства по програма „Региони в растеж“. Нашето училище е все по-предпочитало от ученици и родители, дори и от други общини и райони“, каза директорът на ПГАТ Миглена Желязкова.