Начало Новини Инфраструктура 9 искания за финансиране подкрепи специализираната Областна комисия

9 искания за финансиране подкрепи специализираната Областна комисия

1239
Павликени

9 искания за финансиране подкрепи Областната комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС.

Проф. д-р Пенчо Пенчев, областен управител на Великотърновска област
Проф. д-р Пенчо Пенчев, областен управител на Великотърновска област

Пред областния управител проф. д-р Пенчо Пенчев бе представен доклад, който обхваща внесените в Областна администрация девет броя докладни записки от кметовете на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Сухиндол. Единодушно членовете на комисията подкрепиха изготвената програма за отпускане на средства по постъпилите искания за финансиране.

От Община Павликени е постъпило писмо до Областна администрация за оттегляне на искане за финансиране от МКВПМС на превантивна дейност по защита от вредното въздействие на водите за проект „Почистване на речното легло на р. Павликенско дере” в гр. Павликени. Искането за финансиране на посочения проект е от 2013 г., като до този момент то не е било разглеждано на заседание на МКВП към МС и не е финансирано.

Постъпило е искане от кмета на Община Павликени за повторно разглеждане за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на читалище Зора -1881” в с. Стамболово и за предотвратяване на наводнения в Община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с. Стамболово. Покривната конструкция на сградата на читалището е в пред аварийно състояние вследствие продължително въздействие от неблагоприятни природни явления – интензивни валежи, снеготопене, деформации от компрометирано поемане и отвеждане на атмосферните води и отводняване на покривното пространство и естествено износване и амортизация.