Начало Новини Политика Как се пробутва общински бюджет

Как се пробутва общински бюджет

1892

Предоставяме на вашето внимание два документа, които получихме от анонимен читател, с любопитно и в същото време парадоксално съдържание.

С единият документ, Писмо до община Павликени от сдружението на кметовете на кметства, от сдружението заявяват категоричното си несъгласие с разпределянето на средствата по Бюджет 2017 на Община Павликени, като изтъкват конкретни причини, а именно:

  • всички дейности през последните години се съсредоточават в града, за сметка на селата
  • липса на взаимодействие между институциите и местната власт
  • проекто-бюджет 2017, както и самият Бюджет, не са съобразени с исканията на кметовете на кметства и НЕ Е ОБСЪЖДАН С ТЯХ, а  по стар комунистически обичай им е спуснат в ГОТОВ ВИД, изготвен от общинска администрация
  • финансирането на предстоящи дейности по селата е доста орязано

Освен това вече втора година в Бюджета на общината не се предвиждат средства за работно облекло на служителите и съответно такова не се предоставя под никаква форма, при положение, че това е задължително по Кодекса на труда и е наказуемо от Инспекцията по труда, стига да има кой да подаде сигнал за това. /С този материал, компетентните инспекции ще бъдат сезирани./

За улеснение на служителите на общинската администрация, които или не познават или пренебрегват законовите разпоредби по отношение на въпроса за работното облекло, ето извадка от сайта на Министерството на труда и социалната политика:

Какви са условията и редът за предоставяне на работниците и служителите на безплатно работно и униформено облекло съгласно Кодекса на труда?

Съгласно чл. 296 от Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор. Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите. Съгласно чл. 3 и от НБРУО работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието (чл. 4. НБРУО)

В съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място и след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на трудаи с комитета/групата по условия на труд работодателят определя: работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло; работниците и служителите, които имат право на такова; вида, характеристиките и отличителните знаци на облеклото; срока за износване то му; условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло (чл. 6 НБРУО).

Съгласно чл. 8 от НБРУО работното и униформеното облекло трябва: да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя; да отговарят на условията на съответното работно място; да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите; да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите.

В разпоредбите на същия член е предвидено, че работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа, като не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари. Работодателят следва да осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла. Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.“

На фона на всичко това, кметът инж. Емануил Манолов отправя следната Покана за прием – Бюджет 2017 към кметовете и общинските съветници на банкет, на който да вдигнат наздравица за добре свършена работа?

От това следва. че явно има и доволни от Бюджет 2017, които също така явно не се интересуват от мнението нито на служителите в общината и кметствата, нито на гражданите.

Снегът няма кой да изрине, но иначе „у Трафото“ – пей сърце, плющи гъз…

Честит Бюджет 2017 и наздраве!