Начало Новини Местни ЛРС-Павликени: В бъдеще ще се разчита повече на пернатия дивеч

ЛРС-Павликени: В бъдеще ще се разчита повече на пернатия дивеч

799

Никак не беше лека 2019 го­дина и по-конкретно минали­ят ловен сезон за сдружение „Ловно-рибарско дружество – Павликени”, в което чле­нуват ловци от две общини – Павликенска и Сухиндолска. Заради появата и разпрос­транението на АЧС отстрелът на диви свине не беше никак добър и дружините не успя­ха да се зарадват на слука. Както предполагат по-опит­ните от ловците – вероятно дивечът е усетил заразата и е побързал да напусне тукаш­ните ловни полета. Навярно и затова годишното отчетно съ­брание на сдружението при­ключи бързо, нали нямаше с какво толкова да се похвалят павликенските ловци, както друга година – едри глигани, големи трофеи. А да се оплак­ват – не е ли по-добре да по­мислят по-сериозно какво ще се прави в бъдеще при сегаш­ните условия.

За павликенските ловци е ясно, че ще се наложи про­мяна в ловуването. След като дивите свине видимо нама­ляват, явно в бъдеще все по­вече ще се разчита на птичия лов. В дружините любителите на пернатия дивеч не са никак малко, но по-нататък бройки­те им сигурно ще се увелича­ват. Затова сдружението ще наблегне на разселването, което и през предишните го­дини не е било пренебрегва­но. Предвидено е през август да бъдат разселени 1,500 фа­занчета, за да има по какво да стрелят ловците догодина. За тази година решението е сдружението да не взема полудиви патици и яребици. През отминалия ловен сезон заради по-високите темпера­тури нямаше сериозен пре­лет на водоплаващи птици от север, но догодина ще се разчита и на тях. Също и на прелетния дивеч след откри­ването на новия ловен сезон през август – ловните излети за пъдпъдъци, гривяци, гургулици са успешни.

Както е обикновено – и през лятото, когато няма ловни излети, ловците от ЛРС-Павликени не бездейст­ват. Пак има какво да се пра­ви, най-вече дружините ор­ганизират традиционните си бригади – за почистване на пътеки и пътища, подготов­ка на материалната база за новия ловен сезон, набавяне на необходимите за зимата фуражи. Продължава и ловът на хищници, което е една от важните задачи за всички, за да има повече дивеч в лов­ните полета. И всичко това в очакване на откриването на лова за прелетен дивеч през август.