Начало Новини Инфраструктура Учредиха Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“

Учредиха Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“

1661

На 17.01.2017 г. в залата на Общински съвет гр. Павликени се проведе Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш”.

Целта на Сдружението е създаване на местна инициативна група, обединяваща  представители на бизнеса, Неправителствени организации, местна власт и граждани, за разработване на стратегии за местно развитие, които да окажат ползотворно влияние върху живота на хората на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш. Участници в партньорството освен двете общини са и „Екзотика” ЕООД, „Интеграл ПТ” ООД, както и Регионален Фермерски съюз – Павликени. Учредителното събрание прие устава на Сдружението с пълно единодушие и избра свое ръководство – Управителен съвет от 7 членове с мандат от 3 години. В състава на управителния съвет са кметовете на двете общини инж. Емануил Манолов и Георги Чакъров. И двамата изразиха задоволство от партньорството по този проект и си пожелаха успех в работата по усвояването на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Гласуван беше и тричленен състав на Контролен съвет, както и размера на годишния членски внос. Той е разделен в четири категории: за публичния сектор, към който са причислени общините, за юридически лица в сферата на бизнеса, за юридически лица, представляващи неправителствени организации и за физически лица.

За гражданите на двете общини, това е още една възможност да участват в разработването на инициативи на местно равнище и прилагането им на практика, резултата от които да е повишаване на жизнения стандарт на хората в най-малките населени места, развиване на читалищна и образователна дейност, подобряване на инфраструктурата, създаване и опазване на чиста околна среда, намаляване на бедността и др. Подобни практики биха осигурили и възможности за осъществяване на нови производства, а в резултат на това и по-добра трудова заетост.

Проектът е по Подмярка 19.1. ”Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

Надяваме се новосъздадената МИГ да е работеща, ефективна и ефикасна за гражданите на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш, за да имат те основание в едно близко бъдеще с гордост и удовлетворение да се нарекат Граждани на Европа.