Начало Новини Образование Министерски шамар за Манолов и компания

Министерски шамар за Манолов и компания

3051

В „Държавен вестник“, Брой 58, 18.07.2017 г. на стр. 23-та е публикувана Заповед № РД-14-203 от 06.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с която се ОТКАЗВА закриване на Основно училище „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ – с. Караисен, въз основа на на факти, станали известни на некомпетентната общинска администрация, ден след решението на Общински съвет – Павликени за закриване на училището.

Червената община бе помолена да изчака с решението си за закриването на училището в село Караисен с мотив първо да се оповести решението на министъра на образованието и науката в посока евентуално получаване на статут на иновативно училище за учебната 2017/2018 година и предложение за включването му в Списъка на иновативните училища за същата учебна година, но напразно.

В една нормална държава, в каквато не живеем, би следвало хора като кмета Манолов, началника на отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Павликени Катя Димитрова и други отговорни длъжностни лица за това фиаско, включително и невежите червени общински съветници, гласували в подкрепа на закриването на училището, да си подадат оставката на мига. А ако нямат доблестта да направят това, би следвало да бъдат уволнени – отново на мига.

Докога Павликени ще търпи червени политически проститутки, за да не кажем „курви“, интриганти, авантюристи, опортюнисти и професионално некадърни и некомпетентни лица, които не стават за абсолютно нищо, да заемат постове в общинската администрация?

Открит остава въпросът ще бъде ли обжалвана Заповедта на министъра на образованието и науката като незаконосъобразна в законоустановения срок от 14 дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“ и каква би била моралната, ако изобщо има такава, и управленска реакция, на кмета на община Павликени и Общински съвет – Павликени в тази иначе обществено значима ситуация.

Текстът на заповедта може да видите на снимката или да прочетете по-долу. Целият брой на Държавен вестник е достъпен тук.

 

ЗАПОВЕД № РД-14-203
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията и чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наред-
ба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
предвид становището на експертната комисия, на-
значена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката, от-
казвам закриване на Основно училище „Хаджи
Димитър и Стефан Караджа“ – с. Караисен,
община Павликени, област Велико Търново,
поради следното:
На основание чл. 38 , ал. 6 и 7 ЗПУО и чл. 71
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното об-
разование Основно училище „Хаджи Димитър и
Стефан Караджа“ – с. Караисен, e кандидатствало
за статут на иновативно училище за учебната
2017/2018 г. Предложението е подкрепено с по-
ложително становище от РУО – Велико Търново.
Основно училище „Хаджи Димитър и Стефан
Караджа“ – с. Караисен, е одобрено за иновативно
училище от междуведомствена комисия, опреде-
лена със заповед на министъра на образованието
и науката, и предложено за включване в Списъка
на иновативните училища на основание чл. 73,
ал. 3 от наредбата.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Министър:
Кр. Вълчев