Начало Новини Земеделие Над 38,000 дка площи ще бъдат напоявани с вода от яз. “Александър...

Над 38,000 дка площи ще бъдат напоявани с вода от яз. “Александър Стамболийски”

291

Вода от язовир “Александър Стамболийски” ще бъде използвана за напояване на 38,760 дка поливни площи и за пълнене на язовир “Караисен”. Инвестиционното намерение е на “Напоителни системи” ЕАД и е входирано в Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново. Поливните площи и язовирът са част от “Росишка напоителна система”, изградена за напояване на 254,855 дка земеделски площи. Към настоящия момент помпените станции към напоителната система са разрушени и доставката на вода е възможна само по гравитачен път.

Язовир “Караисен” е изграден в края на главен десен Баташки канал. Към него е изградено действащо рибовъдно стопанство с площ 123,570 дка, състоящо се от 11 броя клетки, разположени на двата бряга на дере след водоема.

В инвестиционното предложение се предвижда водовземане в землището на с. Росица от края на силовия канал на хидровъзел “Александър Стамболийски”. Гравитачно напояване ще се осъществява на земеделски площи в землищата на с. Росица, гр. Бяла черква, гр. Павликени, с. Стамболово, с. Лесичери, с. Бутово, с. Недан, с. Батак, с. Караисен, община Павликени, и селата Дичин и Водолей в община Велико Търново.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост. То не попада в границите на защитена територия, но попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000” – BG0000233 “Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. При извършената проверка за допустимост е установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000233 “Студена река”, тъй като не се предвиждат “промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, преграждане с диги в границите на природни местообитания, уточняват от РИОСВ.