Начало Работа Предлага Търси да назначи началник Общинска служба по земеделие – Павликени

Търси да назначи началник Общинска служба по земеделие – Павликени

3058

Описание и изисквания:

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПАВЛИКЕНИ, Областна дирекция “Земеделие” – Велико Търново, ул. “България” №25, ет 4, Велико Търново 5000.

          1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

·         минимална образователна степен “бакалавър”;

·         предпочитана специалност – аграрни, технически, икономически и други сходни специалности;

·         професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит ІІІ младши ранг;

2.         Допълнителни умения или квалификации, носещи предимство на кандидатите:

·         компютърна грамотност – MS Office;

·         правоспособност за управление на МПС;

По отношение на кандидатите не следва да са налице пречките, визирани в чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Начин на провеждане на конкурса:

·         тест – знания в областта на земеделието; администрацията; трудовите и служебните правоотношения и нормативната уредба, свързана с дейността на Министерството на земеделието и храните – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за арендата в земеделието, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за подпомагане на земеделските стопани, Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, Наредба №49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за държавния служител и други.

·         интервю – за установяване на уменията за работа с потребители и в екип; способността за анализ на информация; синтезирането ѝ и представянето на резултати; способността да планира и организира собствената си работа.

4. Необходими документи за кандидатстване:

·         заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители посл. доп. бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г./;

·         декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·         копия от документи, за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

·     копие от документите, удостоверяващи продължителността на         професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да бъдат получени в Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, бул. “България” №25, ет. 4, стая 407, Велико Търново 5000.

5. Срок за подаване на документите:

14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявлението за конкурса. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

            6. Място за подаване на документите:

Областна дирекция “Земеделие” – Велико Търново
бул. “България” №25, ет. 4, ст. 407
Велико Търново 5000

тел. 062-601-191

7. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 460 лв.

За да кандидатствате, моля натиснете тук.