Начало Новини Инфраструктура Откриха новата градска пречиствателна станция за отпадни води на Павликени

Откриха новата градска пречиствателна станция за отпадни води на Павликени

1656

Прерязването на лентата на новата градска пречиствателна станция за отпадни води направиха в Павликени и.д. кметът инж. Венцислав Иванов, Снежана Ганчева и Стефан Соколов от страна на изпълнителите на строителството.

Съоръжението е най-мащабният инфраструктурен обект, който е строен в историята на Павликени, подчертаха официалните лица.

Проектът „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени“ е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 година“.

Общата стойност на проекта е 30,979,121.78 лв., от които едва 3% е съфинансирането от страна на Община Павликени в размер на 776,327.24 лв.

„Изпълнението на този мащабен и сложен проект беше огромно предизвикателство и отговорност за община Павликени като Възложител, за изпълнителите на проекта, за екипа за управлението му, за всички участници в процеса на реализацията му и дори за жителите на гр. Павликени, които проявиха разбиране и търпение когато беше необходимо, каза инж. Иванов, който е и ръководител на проекта.

„Поглеждам тези сгради днес с чувство на изпълнен дълг, защото те са тук и ще служат на поколения павликенчани. Аз се гордея, че новото строителство е видим резултат в Павликени – днес и сега. То стана възможно и благодарение на търпението на жителите на нашия град, които несъмнено преживяха много неудобства, докато завърши този проект. На всеки от тях благодаря“, каза и инж. Емануил Манолов, през чиито първи мандат беше реализиран проектът.

Проектът обхваща не само изграждането на пречиствателната станция, но и подмяна на 26,412.70 м. канализационна мрежа, включително:

  • 6 главни клона, които- събират и отвеждат отпадъчните води от цялата урегулирана територия;
  • Довеждащ колектор с дължина 372 м. и диаметър Æ 400 мм.;
  • Второстепенни клонове с обща дължина 13,425.30 м.;
  • Отливни канали с обща дължина 461.20 м.;
  • 480 ревизионни шахти;
  • 12 дъждопреливника и отливни канали;
  • 728 дъждоприемни шахти
  • 956 сградни канализационни отклонения.

Изградената градска пречиствателна станция за отпадни води включва съоръженията, необходими за механичното, биологичното пречистване и обеззаразяването на отпадъчните води, и третиране на утайките чрез автоматична система за мониторинг и контрол на цялата ГПСОВ, технологична и административна сгради, и довеждаща инфраструктура.

Функционирането на станцията ще помогне за опазване на околната среда по поречието на р. Росица, за опазване чистотата на земеделските земи край речното корито, за поддържане на екологичните стандарти и в крайна сметка – за по-добър живот на всеки от нас.

Постигната е основната цел на проекта – намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадните води и заустване на битовите отпадъчни води.

Значението на проекта за град Павликени може да се обобщи с подобрени условия за живот, развита и подобрена инфраструктура, повишена трудовата заетост – създадени са 9 нови работни места.

Бяха представени и изпълнителите на дейностите по проекта: ДЗЗД „ИСА ИНВЕСТ ПАВЛИКЕНИ“ – проектиране и строителство (инженеринг); „АКВАИНС“ ЕООД – консултант строителен надзор; „Център за европейско финансиране“ ЕООД – техническа помощ; Издателска къща „АБ“ ЕООД – информация и публичност; „Римеса одит“ ООД – одит на проекта, за техния професионализъм и коректност. Представители на всяка от фирмите участваха в откриването на ГПСОВ.

„Беше тежко, трудно, успяхме да се справим и с помощта на целия екип и на всички граждани на Павликени, които ни изтърпяха в периода, в който работехме“, каза Стефан Соколов от „ИССА Инвест“.

„Павликени в никакъв случай не е провинция! С този проект Павликени демонстрира национално самочувствие и достойно национално значение“, каза Снежана Ганчева от Център за европейско финансиране“ ЕООД. Тя посочи, че от 110 проекти със сключени договори с МОСВ около 60 са стартирали, 40 от тях завършват и само 15 са без санкции и забележки. „Завършваме като отличници проекта на Павликени!“, обяви Ганчева и поздрави ръководителя на проекта инж. Венцислав Иванов и екипа.