Начало Новини Благотворителност Нов социален проект започва Община Павликени

Нов социален проект започва Община Павликени

2292

Началото на нов социален проект обявиха в Павликени кметът инж. Емануил Манолов и директорът на Комплекса за социални услуги Татяна Иванова.

Община Павликени защити проекта „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени”, чиято цел е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в новооткритите социални услуги от резидентен тип в община Павликени и развитие на съпътстващите услуги в лицето на Център за социална рехабилитация и интеграция.
Договорът за изпълнение на проекта е сключен на 13 юни 2014 година. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 679,702.66 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца.

„Това е проектът по който ние ще подберем и наемем персонала за четирите нови центъра. Общо заетите лица в новите услуги ще бъдат 40 човека на трудови договори и 11 човека на граждански договори“, обобщи инж. Манолов. Той подчерта, че проектът ще спомогне и за адаптацията и преместването на децата и младежите в трите новооткрити ЦНСТ, както и за набирането на потребители за за съпътстващата социална услуга ЦСРИ. Покрива се издръжката на новооткритите социални услуги за десетмесечен период от време, след което социалните услуги ще станат държавно делегирана дейност.

Като следствие от това домът за деца в с.Михалци ще бъде закрит, а Община Павликени вече е задвижила процедурите и ще намери подходящ начин сградния фонд да се използва за друга нова социална услуга.

Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи, настанени в специализирани институции – ДДУИ и ДДЛРГ, чрез развитие на следните социални услуги от резидентен тип в Община Павликени:

• Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с адрес гр. Павликени, ул. „Л. Каравелов“ № 33, с капацитет 12 +2;
• Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин“ № 2 Г, с капацитет 12+2;
• Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин „ 2 В;
• Център за социална рехабилитация и интеграция, с адрес ул. „Л. Каравелов“ № 31, като съпътстваща услуга.

Към момента са настанени 35 деца, от които 12 деца от Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, 12 деца от ДДЛРГ с. Стражица, 5 деца от ДДЛРГ с. Балван, 3 деца от ДДЛРГ с. Страхилово. Настанени са 3 деца от общността по спешност.

Центъра за социалнарехабилитация и интеграция е с капацитет 30 места, към момента работи с 36 потребители, катодейносттаму е свързана с предоставянето на рехабилитация и кинезетерапия, психологическо консултиране и терапия, логопедични услуги, социално-правниконсултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, както на децата и младежите от трите центъра за настаняване от семеен тип, така и за всичкинуждаещидеца и младежи от общността.

Социалните услуги в Центровете за настаняване от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят от 31 лица по щат на услугите и 13 лица, с подкрепящи функции.

Децата се адаптират много добре, общността ги приема, има желаещи за доброволци, които да помагат в отглеждането и адаптацията им. Всички деца са записани в подходящи училища в гр. Павликени, където са приети много добре от другите ученици. Бяха събрани много дрехи, обувки, играчки, които зарадваха децата.

Осигурено е уютно, сигурно и безопасно място за живот при условия наподобяващи семейните, в които децата и младежите да израстват и развиват пълноценно своите възможности, което ще им даде възможност за включването им в живота на местната общност.