Начало Новини Местни Няма да се провежда втори етап на прием на заявления на кандидати...

Няма да се провежда втори етап на прием на заявления на кандидати за лични асистенти и кандидат-потребители по проект „Нови възможности за грижа”

1195
Павликени

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
Нови възможности за грижа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Павликени съобщава, че няма да се провежда втори етап на прием на заявления на кандидати за лични асистенти и кандидат-потребители по проект „Нови възможности за грижа”. Отменянето на приема на заявления е по указание на Агенция за социално подпомагане- конкретен бенефициент на проекта. Причината е, че вторият етап би създал допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали, тъй като броят на оценените кандидати до момента е значителен.

През месец ноември 2015 година се очаква да стартира проект „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени” с бенефициент Община Павликени, който ще предоставя социалните услуги „домашен санитар”, „личен асистент” и „социален асистент”.