Начало Новини Образование Обновяват по проект ПГАТ “Цанко Церковски” в Павликени

Обновяват по проект ПГАТ “Цанко Церковски” в Павликени

1061

На 12 март от 11.00 ч. в ПГАТ „Цанко Церковски“, бул. Руски” № 46, гр. Павликени, ще се проведе официална церемония “Първа копка” за стартиране на строително-монтажните работи по Проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0024-С01/14.12.2016 г.;

Стойност на проекта:

1,300,000 лева, от които
1,105,000 лева европейско и
195,000 лева национално съфинансиране;

Продължителност на проекта: 26 месеца от датата на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

Бенефициент: Община Павликени;

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция
“Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“;

Цели на проекта:

 • подобряване на образователната инфраструктура от регионално значение, предоставяща
  квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда;
 • повишаване привлекателността и понижаване разходите за издръжка в професионалната гимназия;
 • с обновяването на учебното заведение ще се повиши неговата конкурентноспособност, ще се предотврати тенденцията към намаляване на учащите, ще се намали процентът на преждевременно напусналите сферата на образованието и ще се подобри професионалната реализация на завършилите.

Очаквани резултати:

 • изпълнение на енергоспестяващите мерки, предписани в докладите от обследванията, в резултат
  на което ще се постигане клас на енергийна ефективност “В”;
 • изпълнение на предписанията от докладите за установяване на техническите характеристики на
  сградите;
 • качественото изпълнение на проекта ще допринесе съществено за подобряване на условията за
  обучение в ПГАТ “Цанко Церковски” и увеличаване броя на учащите се.