Начало Новини Инфраструктура Община Павликени започва демонстрационен проект за устойчиво управление на битовите отпадъци

Община Павликени започва демонстрационен проект за устойчиво управление на битовите отпадъци

296

Въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци и въвеждане на мерки за подготовка за повторна употреба на отпадъци, отпадъчни материали, включително хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата са двете цели в нов проект на Община Павликени. Проектът „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчивото управление на битов отпадъци в община Павликени“ има за цел да демонстрира добри практики от успешно изпълнени проекти в други общини, които ще допринесат за прехода към кръгова икономика в България и за формиране на общество с нулеви отпадъци. Финансиран е от ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на стойност 374,911.60 лв.

Планираните дейности и ползите от проекта бяха представени по време на встъпителната конференция по проекта.

„Да предотвратим образуването на отпадъци, да намерим начини да ги използваме повторно, да рециклираме все по-голяма част от тях, са големите въпроси за решаване. Това са и трите най-високи нива в йерархията за управление на битовите отпадъци“, каза кметът. Той посочи редица успешни проекти и инициативи в сферата на управление на отпадъците, които Община Павликени е изпълнила в последните години. „От нашата работа има резултати – с всяка следваща година се увеличава количеството разделно изхвърлен отпадък в общината. За да станем наистина чиста и приветлива община, трябва всеки от нас стъпка по стъпка да промени модела си на поведение и да осъзнае личната си отговорност и ангажираност в процеса на управление на отпадъците“, каза още градоначалникът.

В рамките на новия проект ще бъдат инициирани пилотни дейности по обществено компостиране в градовете Павликени и Бяла черква. Определени са 4 места за поставяне на обществени компостери. Чрез тях ще бъде предотвратен зеленият отпадък, генериран при поддръжката на паркове и други градски зелени площи.

85 домакинства от населените места ще получат по един компостер с комплект оборудване за тяхното ползване. В три училища ще се въведат пилотни дейности по компостиране с образователна цел. Във всяко от тях ще бъде поставен компостер с обем 1,600 л., в комплект с нужните инструменти и уреди. Всички ученици, учители и непедагогически персонал ще преминат общо обучение за придобиване на общи знания и умения за компостирането. Те ще се запознаят с това какво е устройството на един компостер, какво е предназначението му и как биоразградимият отпадък се превръща в ценен материал – компост.

Общинско помещение ще бъде преустроено и оборудвано като мултифункционално ателие, което ще е подходящо за провеждане на работилници, базари за обмен на стоки и други мероприятия за насърчаване подготовката за повторна употреба на продукти и техните компоненти. Зеленото ателие ще бъде оборудвано с мебели, инструмент и необходимата техника. В рамките на проекта в него ще бъдат проведени осем творчески работилници, по време на които ще бъдат представени различни занаяти и ще се усвоят новизнания и учения от участниците. Сред темите на работилниците са шивашко ателие за оползотворяване на вещи от текстил и текстилни отпадъци; ателие „Градина“ за обработка на вещи и отпадъци от бита и превръщането им в предмети за ползване в градината.

С поредица инициативи Община Павликени също ще допринесе за предотвратяване образуването на отпадъци. Екипът на проекта, заедно с отговорните експерти от Община Павликени, ще инициира изготвянето и приемането на общински правила за ограничаване на отпадъците в общината. Жителите ще бъдат насърчавани да използват електронните услуги, предоставяни от общинска администрация, за да се намали използването на хартия.

Три неработещи градски чешми за питейна вода ще бъдат възстановени, за да се ограничи използването на бутилирана вода в пластмасови бутилки за еднократна употреба.

В рамките на проекта са предвидени и информационен ден в „Зеленото ателие“, кампания по раздаване на безплатни платнени торби за пазаруване, творчески работилници и разяснителна кампания за разделното събиране.

Инициативите ще разширят знанията на деца и възрастни за действията, които могат да прилагат за намаляване на отпадъците, повторната употреба и рециклирането на материалите.