Начало Новини Политика Община Павликени започна работа по нов социален проект

Община Павликени започна работа по нов социален проект

1149
Павликени

Община Павликени започна работа по поредния „кух“ Проект BG05M9OP001-4.001-0171-С01, „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на парите, които ще идат на вятъра, или по скоро в джобовете на финансово корумпирания, морално фалирал и политически импотентен „кмето“ Манолов и други подкупни общински служители, структури и още по-подкупни и безхаберни програмни партньори, е 184,085.00 лв.

Основни цели на проекта: Насърчаване на транснационалното сътрудничество между Община павликени и Общините Мелиде и Ла Баня – Испания, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, обмяна на добри практики и намиране на общи решения в областта на пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване. Пълни глупости.

Специфичните цели на проекта са:

1. Насърчаване на транснационалното сътрудничество между общините по отношение на обмяна на добри практики за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст.

2. Идентифициране, трансфер и внедряване на две социални иновации в община Павликени.

3. Подобряване на достъпа до заетост за търсещите работа, представители на целевата група, вкл. лица трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1: Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньорите в Испания.

2: Адаптиране и валидиране на идентифицираните социални иновации.

От анализираните и описани социални иновации от местните инициативи за заетост на общините Мелиде и Ла Баня ще се въведат две социални иновации/ иновативни практики:

– Информационен център, в който да предлага информация и подкрепа на лица от целевите групи в общината, вкл. да се организират информационни в населените места от общината, като консултира и мотивира обезверените и демотивирани лица, практически семинари курсове на различни теми на територията на различните населени места от общината, насочени към формиране на умения, даващи повече възможности за работа; информиране по достъпен начин на целевите групи и заинтересованите лица, вкл. и чрез излагането и на информационни табла в сградите на кметствата по населени места.

– Информационен сайт в областта на подпомагане, осигуряване на заетост, чрез който ще да предоставя възможност на икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда, както и всички заинтересовани страни, в т.ч. и на фирми търсещи да наемат работна ръка да получат достъп до необходимата информация за пазара на труда, да се улесни достъпа до пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.

3: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари и работна дискусия с цел насърчаване обмена на опит, обмена на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни.

4: Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

5: Дейности за разпространение на постигнатите резултати.

6: Дейности за организация и управление.

7: Дейности за информация и комуникация.