Начало Новини Инфраструктура Община Павликени инициира дейности за намаляване риска от бедствия

  Община Павликени инициира дейности за намаляване риска от бедствия

  891
  Павликени

  Социалните и икономическите последици от възникнали бедствия могат да бъдат значителни и неблагоприятни. В тази връзка и съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Община Павликени изработва програма за намаляване на риска при бедствия, която ще има обхват на действие от 2017 до 2020 година.

  Общината цели да се изгради една рамкова програма, с която да се определят обекти с приоритети за действие, за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея. По този начин ще се предотвратят или намалят неблагоприятните последици.

  Дейностите по проекта ще включват: планиране на очаквани и управляеми бедствия; информираност за добри практики чрез взаимодействие между институциите; оценки и анализи на рисковете от бедствия; формиране на култура на превенция и правилно поведение на обществото и други.

  Според програмата, територията на Община Павликени е изложена на следните видове опасности: наводнения, земетресения, горски пожари, замърсяване на въздуха при ядрена авария или трансгранично радиоактивно замърсяване, промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества и отпадъци, свлачища, неблагоприятни метеорологични явления, биологично заразяване (епизоотични и други епидемии, не само разпространявани чрез животните).

  Община Павликени планира да организира обученията в детските и учебни заведения за действия и защита при бедствия, ученически състезания на тема „Защита при бедствия”, водене на практични занимания на Доброволното формирование и други. При необходимост, Общината ще бъде в готовност за настаняване на пострадали от настъпили бедствия, осигуряването им с храна, вода и вещи от първа необходимост и оказване на първа помощ.