Начало Работа Предлага Община Павликени обявява конкурс за работа

Община Павликени обявява конкурс за работа

2913
Павликени

О Б Я В А

На основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от КТ, в изпълнение на чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-02-11-555 от 11.03.2015 г. на Кмета на общината, Община Павликени, област Велико Търново,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Младши експерт „Управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка, той и инспектор по охрана на обществения ред“ в отдел „Административно и информационно обслужване“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование                                                                  – висше
 • Образователно – квалификационна степен                                -професионален бакалавър по …
 • Минимален професионален опит за заемане на длъжността    – не се изисква
 • Брой места, за които е обявен конкурс за тази длъжност          – 1
 • Длъжностно ниво                                                                          – 11
 • Експертно ниво                                                                              – 7

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше – професионален бакалавър, в следната област: Сигурност и отбрана. Специалности – «Национална сигурност» или «Управление на системите за сигурност» или «Мениджмънт на сигурността» или «Защита на националната сигурност» или «Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи» или «Военно-приложни аспекти на гражданската защита» или «Военно дело» или друга еквивалентна специалност.
 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Умение за работа в екип;
 • Фокус към клиента;
 • Комуникативна компетентност;
 • Компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативни актове в сферата на длъжността;
 • Професионална компетентност и опит – не се изисква;
 • Да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;

3. Квалификация – MS Windows, MS Word, MS Excel и Интернет;4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Подбор по документи;
 • Тест;
 • Интервю. Събеседване с кандидатите по въпроси от областта на защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, заложени в действащата нормативна уредба и  областта на отбранително-мобилизационната подготовка, както и се преценяват специфичните изисквания за заемане на длъжността

5. Необходими документи, място и срок за подаване:

 • Заявление за участие в конкурса с посочени трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;
 • Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
 • Автобиография;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство за работа от личния лекар;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документи за професионална квалификация и/или сертификати и/или удостоверения и др., доказващи професионалния опит.
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителния стаж, със заверка «Вярно с оригинала» на всяка страница.
 • Препоръки от предишен работодател /ако има такива/.

Документи за участие в конкурса се представят всеки работен ден, в срок 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местния печат, в Информационния център на общинска администрация на община Павликени, с адрес: гр. Павликени, бул. «Руски» № 4, лично от кандидатите, или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, след което се предоставят на конкурсната комисия.

6. Област и цел на длъжността:

Област: Общински съвет по сигурност и отбрана, опазване обществен ред, гражданска защита и ОМП.

Цел на длъжността: Мл. експерт „Управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка, той и инспектор по охрана на обществения ред“ организира оперативната работа по изпълнение на задачи и мероприятия, осигуряващи защитата на населението при бедствия на територията на общината. Проучва, набира информация и я анализира, разработва планове и участва в решаването на въпроси и проблеми по Отбранително-мобилизационната подготовка на територията на общината.

Организира и ръководи подготовката на ръководния състав по въпросите на ОМП. Планира и организира дейността на общински съвет за сигурност. Планира и организира обучения на изпълнителната власт и на доброволни формирования. Организира и провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последствия от бедствия, аварии и катастрофи. Ефективно провежда политиката на община Павликени в областта на контрола по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред на територията на община Павликени.

Минимален размер на основната заплата: 380 лв.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Павликени, с адрес гр. Павликени, бул. «Руски» № 4, както и интернет страницата на Община Павликени.

нж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Павликени