Начало Новини Здраве Община Павликени обявява прием на заявления от кандидати, желаещи да ползват услуги...

Община Павликени обявява прием на заявления от кандидати, желаещи да ползват услуги от Мобилен екип за услуги в домашна среда

1291
Павликени

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.005-0080-C01 „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Павликени обявява прием на заявления от кандидати, желаещи да ползват услуги от Мобилен екип за услуги в домашна среда, създаден по проекта.

I. Същност на услугата.

Иновативната социално-здравна услуга включва пакет от социално-здравни дейности в подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, хора, зависими от грижи. Екипът се състои от 10 болногледачи, медицински специалист, психолог и рехабилитатор.

Основните дейности, които ще се извършват от мобилния екип са:

Болногледач – базови здравни грижи  за поддържане живота и здравето на потребителите. Грижата е насочена към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние, като болногледачът оказва помощ на потребителя за удовлетворяване на индивидуалните му потребности от подкрепа и грижи в домашна среда. Предвижда се един болногледач да полага грижа за минимум 2 потребители.

Медицински специалист – дейности по предоставяне на дългосрочна здравна грижа, насочени към проследяване здравословното състояние на потребителя, извършване на медицински манипулации, даване на първа долекарска помощ, консултации и др.

Психолог – Оказване на психологическа подкрепа на потребител/близки за преодоляване на психологични проблеми и адаптиране към състояние на увреждане, невъзможност за самообслужване.

Рехабилитатор – рехабилитационни услуги в домашна среда по повод на увреждане или заболяване.

Потребителят избира онези дейности за подкрепа, от които има значима потребност. Фокусът, продължителността и периодичността на дейностите се определят в резултат на оценката на потребностите от услуги, желанието на потребителя и капацитета на екипа.

II. За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:

 1. Хора с увреждания и техните семейства;
 2. Възрастни хора в риск;

Възрастен в риск е лице, което е:

 • в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот;
 • с увреждане или за което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;
 • в риск от социална изолация и социално изключване;
 • в риск от изпадане от бедност.

3. Лица, зависими от грижи.

III. Териториален обхват на услугите.

 1. За услугите, предоставяни от болногледачи , могат да кандидатстват лица от следните населени места:

Гр. Павликени, с. Горна Липница, с. Патреш, с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Димча, с. Недан. Кандидати от населени места, извън горепосочените могат да бъдат включени в проектните дейности след преценка на възможността за обслужване.

 1. За услугите, предоставяни от медицински специалист, психолог и рехабилитатор – кандидати от населените места в общината.

IV.  Документи за кандидатстване:

 • заявление (по образец);
 • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи;
 • други документи.

V. Срок  и място за подаване на документите:

От 10.09.2018 г. до 21.09.2018 г. включително на адрес: Домашен социален патронаж, ул.“Съединение“ №2, Павликени 5200.

В рамките на изпълнение на дейностите по проекта ще се извърши оценка на потребностите на кандидат-потребителите, възоснова на която ще се направи подбор на най-нуждаещите се и приоритетното им включване в проекта.

Лице за контакти:

Милена Катинова
Ръководител на проекта

Тел.: 088-411-7201