Начало Новини Инфраструктура Община Павликени публикува търг за изграждане на външен асансьор

Община Павликени публикува търг за изграждане на външен асансьор

1294
Павликени

Обществена поръчка с предмет „Изграждане на достъпна среда-външен асансьор на сграда – общинска поликлиника – Павликени, по проект „Красива България““ обяви община Павликени на сайта на Агенция по обществените поръчки.

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 45313100: Строителни и монтажни работи на асансьори.

Срокът за получаване на офертите е 16:30 часа на 07.09.2018 г.

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите по-долу:

 

 

BG-Павликени

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата

ПОЧРОП-01-12-4743

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г.

Възложител

Национален идентификационен № (ЕИК): 000133901
BG321, Община Павликени, бул. „Руски“ №4, за: Славена Грозева, България 5200, Павликени, тел.: +359-889-886-177, e-mail: obshtina@pavlikeni.bg, факс: +359-610-52-642
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): pavlikeni.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): тук.

Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

79,663.55 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на достъпна среда-външен асансьор на сграда-общинска поликлиника-Павликени, по проект „Красива България“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45313100

Описание:

Строителни и монтажни работи на асансьори

Срок за получаване на офертите

07/09/2018, 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 10.09.2018 г. от 09:30 часа в сградата на общинска администрация, находяща се в гр. Павликени, бул. „Руски“ №4, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018 (дд/мм/гггг)