Начало Новини Обява за набиране на лица по проект „Социални иновации за активно социално...

Обява за набиране на лица по проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени”

1047
Павликени

О Б Я В А

за набиране на лица по проект BG05M9OP001-2.074-0001-C01 „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени”

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-2.074-0001-C01 „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени”, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Павликени обявява, че набира: 1. Лица за длъжността „Домашен санитар”. Ще бъдат назначени 8 (осем) лица на трудов договор за перода от 01.04.2020 г. до 31.03.2021 г. Документите, които трябва да подадат са както следва:

Начин на провеждане на подбора: подбор по документи.

Настоящият проект дава възможност един домашен санитар да се грижи за минимум 2 (двама) или повече потребители на услугата, но в различно време, по определен график.

Предвижда се наемането на домашни санитари за обслужване на лица от гр. Павликени, с. Михалци, с. Сломер, с. Долна Липница и с. Патреш, като се взема под внимание и желанието на одобрените потребители за определен кандидат за предоставяне на услугата.2. Лице за длъжността „Сътрудник, социални дейности”. Ше бъде назначено 1 (едно) лице на трудов договор от 01.04.2020 г. до 31.03.2021 г. Пълният комплект от документи, които трябва да подадат са както следва:

Начин на провеждане на подбора: подбор по документи.

С предимство се ползват лица с намалена работоспособност, както и лица с опит в работата с целевата група по проекта.

Място и срок на подаване на документите: Документи от желаещите да участват в подбора за домашни санитари и сътрудник, социални дейности по проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“ се приемат в сградата на Общинска администрация гр. Павликени – Информационен център, с адрес: бул. „Руски“ №4 в периода от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г. в работни дни от 08:30 часа до 17:30 часа.

За допълнителна информация, молим звънете на Домашен Социален Патронаж на тел. 0610-52-859.

Проектът се осъществява на територията на община Павликени в град Павликени и населените места на общината.