Начало Работа Предлага Обява за подбор на консултант за извършване на съвместни дейности на деца...

Обява за подбор на консултант за извършване на съвместни дейности на деца и родители по проект BG06-211 “Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени”

1726
Павликени

Програма BG06
“Деца и младежи в риск”

Проект BG06-211
„Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени”

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG06-211 „СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В РИСК ОТ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Община Павликени, в качеството си на бенефициент по проект BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени”, обявява подбор по документи за избор на 1 (един) консултант за извършване на съвместни дейности на деца и родители.

Общите занимания на родители и деца, които включват забавно-развлекателни игри и състезания, ще бъдат проведени в шест детски заведения, включени в проекта – ЦДГ „Осми март” гр. Павликени, ЦДГ „Атанас Неделчев” гр. Бяла черква, ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” с. Батак, ЦДГ „Цветни мечти” с. Върбовка – филиал „Патиланци” с. Димча, ЦДГ „Райна Княгиня” с. Недан – филиал с. Бутово, ЦДГ „Буратино” с. Стамболово.

В рамките на проекта консултантът ще проведе 48 съвместни занимания на родители и деца /по 8 занимания във всяко детско заведение/. Забавно-развлекателните игри и състезания ще са с продължителност два часа и ще включват родителите и техните деца в общи игри – танци, спортни игри, игри за развитие на двигателните умения, почистване двора на детското заведение, засаждане на цветя, надпяване.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА:

 • Да изготви график за провеждане на общите занимания на деца и родители за всяко детско заведение;
 • Да изготвя и използва в работата си дидактични материали, съобразени с развитието и възможностите на децата;
 • Да докладва за извършения напредък чрез месечните си отчети към екипа за управление на проекта;
 • В случай на затруднения да информира екипа за управление на проекта с цел постигане на максимална ефективност от съвместните дейности на деца и родители.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Придобита професионална квалификация „учител” или „педагог”;
 • Професионален опит за работа с деца от целевата група /възраст 3-6 години/;
 • Добро познаване на целевата група /деца и родители/ и техните потребности;
 • Добри организационни и комуникативни умения;
  Умения за работа в екип;
 • Компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Крайният срок за подаване на документи е до 17:00 ч. на 31.07.2015 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Деловодство на Община Павликени
Информационен център – I етаж
бул. „Руски” № 4, гр. Павликени

Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик. На плика трябва да е изписана следната информация:

За участие в подбор за консултант за съвместни дейности на деца и родители по проект BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени”.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР:

След проверка на получените документи, Община Павликени излиза с мотивирано решение за избора на един консултант.

Участвалите кандидати се уведомяват писмено за крайния резултат от извършения подбор, след което се сключва договор с избрания консултант за изпълнение на горепосочените задължения.

УТВЪРДИЛ: /П/
инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени