Начало Новини Бизнес Одобрена е стратегията на Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш

Одобрена е стратегията на Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш

1434

Одобрена е стратегията на Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш за „Водено от общностите местно развитие“, подадена в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. излезе със списък на одобрените МИГ-ове в навечерието на Нова година.

В началото на 2016 г. местните общности от територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш инициираха активен и дългосрочен процес по създаване на свои собствени подходи за развитие на територията посредством прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. Първата стъпка за това бе създаването на местно публично – частно партньорство между двете общини – Павликени и Полски Тръмбеш, представители на стопанския сектор – „Екзотика“ ЕООД – Павликени и „Интеграл ПТ“ ООД – Полски Тръмбеш, както и „Регионален фермерски съюз – Павликени“ като представител на нестопанския сектор. Целта на това начинание бе да се подготви кандидатура на територията за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш” беше създадена през м. януари 2017 г. като резултат от изпълнение на дейности по договор № РД-50-106/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

В процеса на създаване на обществена активност на територията на двете общини, бяха проведени и реализирани над 20 информационни и консултационни събития за подготовка на Стратегия за водено общностите местно развитие. За целта бяха използвани разнообразни форми на информиране, обучение и консултиране на заинтересованите представители на местните общности от населените места в обхвата на МИГ, свързани с популяризиране процеса на разработка на стратегията – информационни срещи, семинари, информационни конференции и обществени обсъждания.

С 3 информационни кампании и две информационни конференции стартира процеса по подготовка на МИГ-територията. По време на информационните срещи, проведени в гр. Павликени, Полски Тръмбеш и село Караисен с участието на общо 69 участника, е предоставена информация за проекта. Реализирани бяха 4 обучения с над 30 участника. Съвместно с външни експерти са организирани и 10 семинари и работни срещи за консултиране на стратегията със заинтересовани страни по населените места – представители на селското стопанство, представители на местните микропредприятия, нестопанския сектор, социални организации и институции от двете общини, срещи с представители на малцинства и уязвими групи.

МИГ е реализирал и общи срещи за консултиране подготовката на Стратегията с представители от всяка заинтересована страна, на които са споделени изводите, приоритетите, проблемите, целите на Стратегията и мерките за тяхното постигане, идентифицирани от всяка среща и е разработена обща рамка на Стратегията. По време на срещите за консултиране подготовката на Стратегията са идентифицирани и обсъдени настоящите проблеми и ограничения пред територията на МИГ, както и бъдещите цели и приоритети за местно развитие, обвързани с надграждане на вече постигнатите резултати от изпълнената Стратегия. Обсъдени са и критериите за финансиране на проекти към Стратегията, като според участниците от различните заинтересовани страни трябва да се осигури предимство на проекти, осигуряващи устойчиви работни места, качествена заетост, създават местни продукти и добавена стойност, разнообразяват неземеделските дейности и водят до подобряване качеството на живот.

За по-широко обществено съгласуване на подготвената многофондова стратегия МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ е реализирал 3 на брой обществени обсъждания.

Пълният текст на стратегията може да бъде намерен тук.