Начало Новини Образование Служителите в Община Павликени повишават квалификацията си чрез проект по ОПАК

Служителите в Община Павликени повишават квалификацията си чрез проект по ОПАК

1711
Института по публична администрация в Банкя
Института по публична администрация в Банкя

Две обучения преминаха до момента служители от Общинска администрация по проект „Община Павликени – професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията“. Курсовете по „Стратегическо управление и разработване на публични политики” за 10 служители и “Превенция и управление на кризисни ситуации” за 20 служители са проведени в Института по публична администрация в Банкя.

Финансирането за него е по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.

Общата стойност на проекта е 176,289 лева.

Провеждане на още две изнесени екипни обучения и пет специализирани обучения за администрацията на Община Павликени предвижда проектът.

Темите им са свързани със защитата на данни и информационната сигурност в администрацията – за 10 служители; изграждане на платформа и осъвременена ИТ инфраструктура в Община Павликени – за 20 служители; „Модели и техники на конструктивен диалог с гражданите“ – за 20 участника; възприемане на приобщаваща мисия и позитивна визия на администрацията на Община Павликени – за 10 служители.

За общо 80 служители ще бъде организиран и курс по чуждоезиково обучение на английски език за нива А1 и А2, съобразено с европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение. Предвидено е двете изнесени заседания да са по темите “Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие” и “Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала“.

Това е третият проект за повишаване на квалификацията на Общинска администрация Павликени.