Начало Работа Предлага Процедура за подбор на кадри за длъжността „Медицинска сестра“

Процедура за подбор на кадри за длъжността „Медицинска сестра“

1427
Павликени

О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

О Б Я В Я В А

Процедура за подбор на кадри за длъжността „Медицинска сестра“ за следните работни места:

  1. ЦДГ № 4 „Слънце” гр. Павликени – 1 бр.;
  2. ЦДГ И ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Батак и ЦДГ и ОУ „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ с. Караисен – 1 бр.;
  3. ЦДГ „Цветни мечти“ и ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка – 1 бр.;
  4. ЦДГ „Атанас Неделчев“ и ОУ „Бачо Киро“ гр. Б. черква – 1 бр.

1. Кратко описание на длъжността:

– осигуряване на качествена медицинска грижа за децата, посещаващи ЦДГ и училища, съгласно Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

– организиране извършването на медицински прегледи, измерването на физическата дееспособност на децата и антропометричните изследвания;

– регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата, въз основа на данните, получени от личния лекар на детето;

– организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение;

– осигуряване на контрол върху хигиенното състояние на децата, помещенията в детската градина и дворното място към нея;

– медицинско обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.

2. Изисквания към кандидатите:

– образование – висше;

– образователно-квалификационна степен – „специалист”’, „бакалавър”;

– специалност от професионално направление – „Медицинска сестра”, „Фелдшер”’, „Специалист по хигиена на детско-юношеската възраст”, „Педиатрия”, „Обща медицина”;

– минимален професионален опит – 1 година;

– кандидатите да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;

– да са български граждани;

– да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

– да познават нормативните документи, които регламентират дейността на специалистите в здравните кабинети в детските заведения и училищата;

– да притежават умения за планиране и изпълнение на дейността;

– да притежават компютърна грамотност – работа с Microsoft Office (Word, Excel), Internet;

– да притежават умения за работа в екип;

– допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство;

3. Подборът ще се проведе по следния начин:

– Разглеждане на постъпилите заявление и придружаващите ги документи;

– Събеседване.

4. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

Заявление за участие – по образец;

Автобиография /СV/ – по образец;

– Копие от диплома за завършено  образование;

– Свидетелство за съдимост;

– Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебно правоотношението на кандидата);

декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността, за която кандидатства – по образец;

– Копие от други  документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

– Копие от трудова книжка, доказващо наличието на трудов стаж и професионален опит.

5. Място,  срок и ред за  подаване на документите:

Горепосочените документи се подават в Информационния център на Общинска администрация гр. Павликени в срок до 17:00 часа на 15.12.2015 г.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Датата, часът и мястото на провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат съобщени на всеки един кандидат.

Длъжностна характеристика може да се получи в срока по т. 4 в Информационния център на Общинска администрация гр. Павликени.

инж. Емануил Манолов
Кмет на община Павликени