Начало Новини Околна среда Пожароопасен сезон

Пожароопасен сезон

751
Павликени

ОБЩИНА – ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-673/18.03.2019 год.

град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповед № ОА04-1650/13.03.2019 г. от Областен управител на област Велико Търново, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии.

НАРЕЖДАМ:

01. Времето от 01.04.2019 г. до 30.10.2019 г., да бъде определено за пожароопасен сезон в горските територии находящи се на територията на Община Павликени.
02. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на  горските територии.
03. През този период кметовете по населени места да поддържат постоянна повишена бдителност и активност за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
04. Кметовете по населени места да имат готовност за сформирането и оборудването на доброволните формирования за действия при гасене на пожар.
05. Кметовете по населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Павликени.
06. Изхвърлянето на големите отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.
07. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
08. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

–       да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

–       да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръжението;

–       да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят;
09. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
10. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
11. Органите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Павликени и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейностите или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожар.
12. Да се засили контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
13. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Венцислав Иванов – Зам.-кмет на община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на кметовете по населени места, ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи, включително и председателите на ловно-рибарски и туристически дружества.

инж. Емануил Манолов
кмет на община Павликени