Начало Новини Околна среда Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане

1145
Павликени

Община Павликени уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на общината /ОУПО/ с Доклад за екологична оценка /ДЕО/ на Община Павликени с всички приложения (вкл. Доклада за оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада./

Общественото обсъждане на проекта за ОУПО Павликени ще се проведе на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за екологичната оценка на план/програма: „Общ устройствен план (ОУП) на община Павликени” е по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Срещата ще се проведе на 09.09.2016 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на Общински съвет, бул. „Руски” № 4, гр. Павликени.

Докладът за ЕО и приложенията към него (вкл. Доклад на ОСВ), както и проекта за ОУПО Павликени са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в Община Павликени, РИОСВ-Велико Търново и интернет адрес: obshtina@pavlikeni.bg; pavlikeni@vestel.bg

Писмени становища могат да се предоставят в Община Павликени, РИОСВ-Велико Търново или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Таня Тодорова – н-к отдел „Регионално развитие, екология, проекти и програми” тел. за връзка: 061-051-369.