Начало Новини Общество Правото и неговите възможности

Правото и неговите възможности

1103

Често срещани са случаите, в които граждани или юридически лица са привличани към административнонаказателна отговорност със съставянето и връчването им на наказателно постановление, издадено от административен орган, по силата на което на лицата се налага административно наказание за извършено конкретно административно нарушение.

Известно е, че по дела от административнонаказателен характер, образувани по жалби на граждани и/или юридически лица срещу атакувани по съдебен ред като незаконосъобразни наказателни постановления, издадени от административен орган в изпълнение на нормативно възложените му задължения, за упражняване на административнонаказателна компетентност чрез налагане на административни наказания при условия и ред, уредени в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, компетентният да разгледа жалбата съд по делата от административнонаказателен характер не присъжда разноски, сторени от жалбоподателя, представляващи такива за адвокатски хонорар.

В тежест на жалбоподателя остават сторените разходи дори и атакуваното наказателно постановление да бъде отменено като незаконосъобразно с влязъл в сила съдебен акт въпреки, че жалбоподателят е упражнил законното си право да ползва адвокатска защита в административнонаказателното производство.

В тази връзка е постановено и Тълкувателно решение № 2/03.06.2009 г. на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 7/2008 г., според което административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.

Неотдавна Върховният Административен Съд постанови Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. по тълкувателно дело № 2/2016 г. на Върховен административен съд, според което при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от същия закон.

Предвид, че съдебните разноски не подлежат на присъждане в рамките на административнонаказателното производство по обжалване на наказателното постановление, с приетото Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. по тълкувателно дело № 2/2016 г. на Върховния административен съд е осигурена правна възможност в отделно съдебно производство заинтересуваното лице, имащо правен интерес, и при наличие на законовите предпоставки за това, да заяви присъждане на сторените от него съдебни разноски в производството по обжалване и отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

Автор: адвокат Велислава Тихинова