Начало Новини Администрация Предложение и Проект за решение за приемане на Наредба за опазване на...

Предложение и Проект за решение за приемане на Наредба за опазване на обществения ред

665
Павликени

Предоставяме за обществено обсъждане на Вашето внимание Предложение и Проект за решение за приемане на Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени, ведно с мотивите за приемането ѝ.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове следва в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за приемане на наредбата на адрес: Община Павликени, Информационен център, бул. „Руски” №4, Павликени 5200 или на и-мейл: v_lechev@pavlikeni.bg.


О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАВЛИКЕНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

инж. ЕМАНУИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба №1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени е приета с решение №335 по протокол №26/28.09.2005 г. от проведено заседание на Общински съвет – Павликени.

Причината, която налага отмяната на действащата и приемането на нова Наредба, е свързана с уважен със съдебно решение протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново. Протестирана е в цялост, като процесуално незаконосъобразна и евентуално частично, като материално незаконосъобразна относно разпоредбите на чл.4, ал.6, чл.6, чл.7, чл.9, чл.10, чл.14, ал.2, изреч. първо, чл.17, ал.1 и ал.2 и чл.28, ал.2.

Решение №100/13.04.2020 г. на Административен съд – гр. Велико Търново приема, че протестираната Наредба се явява незаконосъобразна, поради допуснати процесуални нарушения при приемането ѝ, както и при противоречие на горепосочените норми от същата със законови разпоредби от по-висок ранг.

Предвид разпоредбата на чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, след влизане на Решение №100/13.04.2020 г., същото следва да се обяви по начина, по който е обявена самата Наредба, т.е. да се обнародва на сайта на Община Павликени.

Необходимо е изготвяне на нова наредба и приемането и при спазване на правилата на чл.26 от Закона за нормативните актове, която не само да промени, съответно отмени гореизброените членове, но и да отрази законовите промени в областта на опазване на обществения ред, настъпили след 17.01.2018 г.

Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на обществения ред и опазване на териториите и елементите за обществения ред и опазване на териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени, като определя правомощията и задълженията на общинската администрация и кметствата от една страна, и правата и задълженията на ръководителите на фирми, стопански и други организации и граждани от друга страна.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ал.1, т.23, предложение първо от същия и като възприе мотивите на Вносителя, Общински съвет – Павликени:

П Р Е Д Л А Г А М:

Общински съвет – Павликени да приеме Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени.

Приложения:

  1. Проект на Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени;
  2. Доклад с изложените мотиви към проекта.
  3. Проект за решение.
  4. Решение №100/13.04.2020 г. на Административен съд – Велико Търново

Вносител: /п/
инж. Емануил Манолов
кмет на община Павликени

Съгласувал: /п/
Славена Грозева
началник на отдел „ПОЧРОП”, той и гл. юрисконсулт

Изготвил: /п/
Владимир Лечев
ст. юрисконсулт в Отдел „ПОЧРОП“


ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени.

На основание чл.8, във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ал.1, т.23, предложение първо от същия, съобразно чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и като възприе мотивите на Вносителя, Общински съвет – Павликени:

Р Е Ш И:

Приема Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на община Павликени.

Вносител: /п/
инж. Емануил Манолов
кмет на община Павликени

Съгласувал: /п/
Славена Грозева
Началник на отдел „ПОЧРОП”, той и гл. юрисконсулт

Изготвил: /п/
Владимир Лечев
ст. юрисконсулт в Отдел „ПОЧРОП“