Начало Новини Образование Презентация на проект „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в...

Презентация на проект „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в Община Павликени”

1374

От 04.03.2014 г., със заповед на Кмета на община Павликени, инж. Емануил Манолов бяха открити:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с адрес гр. Павликени, ул. „Л. Каравелов“ № 33, с капацитет 12 +2;

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин“ № 2 Г, с капацитет 12+2;

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин „ 2 В;

Център за социална рехабилитация и интеграция, с адрес ул. „Л. Каравелов“ № 31.

С това се слага началото на реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и на деца и младежи от Домове за деца лишени от родителска грижа.

Към момента са настанени 32 деца, от които 12 деца от Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, 12 деца от ДДЛРГ с. Страхилово, 4 деца от ДДЛРГ с. Балван, 3 деца от ДДЛРГ с. Страхилово. Настанено е 1 дете от общността по спешност.

Центъра за социална рехабилитация и интеграция, към момента работи с 34 потребители, като дейността му е свързана с предоставянето на рехабилитация и кинезетерапия, психологическо консултиране и терапия, логопедични услуги, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, както на децата и младежите от трите центъра за настаняване от семеен тип, така и за всички нуждаещи деца и младежи от общността.

Социалните услуги в Центровете за настаняване от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят от 31 лица по щат на услугите и 13 лица, с подкрепящи функции.

Децата се адаптират много добре, общността ги приема, има желаещи за доброволци, които да помагат в отглеждането и адаптацията им. Всички деца са записани в подходящи училища в гр. Павликени, където са приети много добре от другите ученици. Бяха събрани много дрехи, обувки, играчки, които зарадваха децата.

Осигурено е уютно, сигурно и безопасно място за живот при условия наподобяващи семейните, в които децата и младежите да израстват и развиват пълноценно своите възможности, което ще им даде възможност за включването им в живота на местната общност.

Ръководител на проект а е Татяна Иванова.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.