Начало Новини Здраве Община Павликени приключи успешно социален проект

Община Павликени приключи успешно социален проект

1574

Община Павликени  успешно приключи проект „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0177-C001, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнените дейности и постигнатите резултати бяха отчетени на заключителна конференция на 30.08.2017 г. в сградата на Общината от екипа по проекта.

Основната цел на проекта бе да се подобри достъпът до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните хора и хората с увреждания в община Павликени.

Чрез реализирането на проекта се разшири обемът и многообразието на социалните услуги, както и да се повиши качеството на живот на целевите групи по проекта, а именно възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност в самообслужването; хора с увреждания и техните семейства.

Предоставяха се интегрирани почасови услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като се съчетаваха комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа. Услугите  се предоставяха от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, психолог и медицински специалист. Дейностите, които  се извършваха от персонала,  обхващаха дейности за лична помощ, комунално-битови дейности, дейности за социално включване, здравни услуги, услуги за психологическа подкрепа.

По проекта обгрижване са преминали общо 111 лица от целевата група, а към момента към Звеното за почасови социални услуги работят 2 социални асистенти, 12 домашни помощници и 38 лични асистента.

Продължителността на проекта е 21 месеца, като предоставянето на почасовите услуги  приключи на 31.08.2017г. със средства от безвъзмездната финансова помощ. Дейността на Звеното се предвижда да продължи със средства от общинския бюджет още шест месеца след одобряване на окончателния доклад по проекта.